เรียนรู้ FMEA ฉบับใหม่ (AIAG-VDA FMEA HANDBOOK 1ST EDITION 2019)

เรียนรู้ FMEA ฉบับใหม่ (AIAG-VDA FMEA HANDBOOK 1ST EDITION 2019)

เนื้อหาหลักสูตร

  1. ประวัติความเป็นมาของการจัดทำ FMEA ฉบับใหม่
  2. รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงใน FMEA ฉบับใหม่โดยเน้นในส่วนของ PFMEA
  3. วิธีการจัดทำ FMEA แบบ 7 ขั้นตอน (Seven Steps Approach)
  4. ตารางการประเมินคะแนนสำหรับผลกระทบ (Severity) โอกาสเกิด (Occurrence) และ ความสามารถในการ ตรวจจับ (Detection)
  5. การจัดลำดับความความเสี่ยงด้วยตารางการจัดลำ ดับการดำเนินการ (Action Priority)
  6. แบบฟอรม์ใหม่ใน FMEA ฉบับใหม่
  7. การปรับเปลี่ยน FMEA ปัจจุบันให้สอดคล้องกับ FMEA ฉบับใหม่
  8. ข้อกำหนดเฉพาะลกูค้สำ หรับการใช้ FMEA ฉบบัใหม่

บรรยายโดย

คุณอภชิยั ทวชีาติ
IATF Witness Auditor Approved Trainer for IATF16949 1st & 2nd Party Lead Auditor course/ VDA6.3:Process Audit/MMOG-LE

วันที่จัดสมัมนา

14 มิ.ย/12 ก.ค/ 8 ส.ค/6 ก.ย/ 4 ต.ค 8 พ.ย /16 ธ.ค 2562

สถานที่จัดงาน

ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เวลา 09.00 น. -16.00 น.

ราคา

ราคาปกติ: 5,500 บาท/ที่นั่งราคาพิเศษ : 3,500 บาท*

*เมื่อสมัครและชำระก่อนสงกรานต์ (13 เม.ย 2562)

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันสัมมนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ FMEA ประกาศ

Copyright © 2018 Quality Partner. All rights reserved.