หลักสูตร ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ APQP

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (09.00-16.00 น.) ทำไมต้องเรียน เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการและเทคนิคในการทำ APQP เพื่อประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริงและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากระบวนการขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมแต่ละ phase ของ APQP รายละเอียดของหลักสูตร ใครต้องเรียน ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน ที่ต้องการเข้าใจ หลักของกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต วิทยากร: SOMBAT KHAJORNCHAIKUL การศึกษา ประสบการณ์และความชำนาญ

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK) (บรรยายภาษาไทย) **Licensed Course

รายละเอียดของหลักสูตร วิทยากร อภิชัย ทวีชาติการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยความชำนาญภาษา: Thai / English / Chinese (Mandarin and Cantonese)ประสบการณ์และความชำนาญ

IATF 16949 UPDATE SEMINAR

IATF 16949 UPDATE SEMINAR https://vimeo.com/812256055 IATF 16949 UPDATE SEMINAR WEDNESDAY 15 MARCH 2023 07:30 – 10:00 PM. THAILAND TIME Speaker PAUL HARDIMAN APICHAI TAWEECHART What’s new Unique site identifier for certified clients Risk based audit days Latest data on number of IATF certificates and nonconformity data (major and minor) Development with customer specific requirements Status […]

TISAX

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม eMail: customerservice@qualitypartner.org Phone: 08-6342-9724-5 Line: @qualitypartner Facebook: QualityPartnerThailand สมัครสัมมนา

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK) (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 27-31 มีนาคม 2566เวลา 09.00-17.00 น. รายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016 โครงสร้างของ ISO 9001:2015 ทฤษฎีของการตรวจประเมิน ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์ การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949 หลังจากอบรมเสร็จจะมีการสอบวัดผล หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ (กรณีสอบไม่ผ่าน ทุกครั้งที่มีการเข้าสอบใหม่ มีค่าดำเนินการในการสอบ) วิทยากร: อาจารย์อภิชัย ทวีชาติการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ความเชี่ยวชาญ: 16 ปีในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร (ISO 9001, IATF16949, VDA6.3, MMOG/LE) 10 ปีในการเป็นผู้ตรวจประเมิน CB ISO 9001, IATF […]

เรียนลัดข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566เวลา 09.00-16.00 น. Objectives /วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนข้อกำหนด IATF16949:2016 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานดังกล่าว Course contents/ รายละเอียด: เรียนลัดข้อกำหนด IATF 16949:2016 มาตรฐาน IATF 16949 คืออะไร IATF 16949 ประยุกต์ใช้ที่ไหนได้บ้าง ข้อกำหนด IATF 16949 : บริบทขององค์กร ภาวะความเป็นผู้นำ การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง ทรัพยากรที่สนับสนุนการดำเนินงาน การดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุง Objectives /วัตถุประสงค์:เพื่อทบทวนกระบวนการตรวจประเมินภายใน วิธีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนด IATF16949:2016 Course contents/ รายละเอียด: การตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมิน IATF16949 กับการตรวจประเมินภายใน กระบวนการตรวจประเมิน การวางแผนแบบ Process Approach […]

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st&2nd Party Auditors By IATF Oversight UK (บรรยายภาษาไทย)

รายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016 โครงสร้างของ ISO 9001:2015 ทฤษฎีของการตรวจประเมิน ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์ การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949 การสอบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินท้้งความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ สอบผ่าน ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ รุ่นที่จัดสัมมนา Online รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 4 วันที่ […]

เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO45001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้       เพื่อเป็นการเรียนลัดข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แบบเน้นจุดที่สำคัญและต้องให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และวิธีการตรวจติดตามที่นำไปประยุกต์ เพื่อทวนสอบประสิทธิผลต่อการจัดการขององค์กรตามจุดมุ่งหมายที่จัดทำระบบ รายละเอียดหลักสูตร หัวใจของระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO45001:2018) ภาพรรวม ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 5 ความเป็นผู้นำ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนจัดการ ภาพรวม ข้อกำsนดที่ 7 การสนับสนุน ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 8 การวางแผนควบคุมดำเนินการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะของระบบจัดการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง แนวทาง และหลักการจัดทำกระบวนการ Internal Audit เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อจัดทำคำถาม (แผนภูมิเต่า) Work Shop (แนภูมิเต่าเพื่อการตั้งคำถาม)                     เทคนิคการตรวจติดตามโดยใช้ Mind Map หลักการเขียน NCR ที่ถูกต้อง (Work Shop) ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ […]

เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO 14001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้           เพื่อทราบถึงข้อกำหนด 10 ข้อกำหนดในการจัดทำระบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กับธุรกิจขององค์กร รวมถึง การทราบแนวทางการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รายละเอียดหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เบื้องต้นเพื่อเข้าใจประโยชน์ในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในองค์กร บริบทองค์กร และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเป็นผู้นำ การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง (ประเด็นสิ่งแวดล้อม , กฎหมาย , แผนการจัดการ , เป้าหมาย ทรัพยากรที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวางแผนควบคุมการปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน การประเมินสมรรถนะ / การปรับปรุง แนวทางการวางแผนการตรวจติดตามภายใน , การเตรียมตัวก่อนการตรวจติดตามภายใน การดำเนินการตรวจประเมิน , การจัดทำรายงาน , การแก้ไขไปที่สาเหตุในระบบการตรวจติดตามภายใน        ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ EMR, DCC, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , ผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือผู้สนใจในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้การเป็น DCC มืออาชีพ

ข้อกำหนด ISO9001/IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับ DCC การออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ DCC เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการ และการจัดทำ Action Plan การจัดทำ Job Description กำหนดความสามารถ Training needs การกำหนดความรู้ขององค์กร สำหรับกระบวนการเกี่ยวข้องกับ DCC เทคนิคการจัดทำเอกสาร/แก้ไขเอกสาร เทคนิคการควบคุมเอกสารภายในและภายนอก เทคนิคการกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสารเมื่อครบกำหนด ปัญหาที่ DCC ต้องประสบและแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save