มาสเตอร์คลาสสำหรับการประยุกต์ใช้ APQP 3rd edition และ Control Plan 1st edition (A Comprehensive Masterclass for APQP 3rd Edition and Control Plan 1st Edition Practitioners)

สัมมนาวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อเข้าใจแนวคิดและแนวทางของการวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นระบบและการออกแบบแผนการควบคุมการผลิตตามแนวทางของคู่มือฉบับใหม่ APQP 3rd และ Control Plan 1st ขององค์กร AIAG และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้สอดคล้องตามคู่มือฉบับใหม่ดังกล่าวและสามารถจัดการการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า. รายละเอียดหลักสูตร วิทยากร อาจารย์อภิชัย ทวีชาติการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยความชำนาญภาษา:Thai / English / Chinese (Mandarin and Cantonese)ประสบการณ์และความชำนาญ

ปฏิวัติวงการมาตรฐานคุณภาพ: ก้าวหน้าด้วย ChatGPT ในการจัดการระบบ ISO 9001 และ IATF 16949

สัมมนาวันที่ 7 มิถุนายน 2567เริ่มเวลา 09.00-16.00 น. รู้จักกับ ChatGPT ด้านการจัดทำเอกสารและรายงานQM, Procedures, Work Instructions, Form, Checklists ด้านการค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์และนโยบายวิเคราะห์บริบทองค์กร แผนธุรกิจ นโยบาย และ KPI ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลในองค์กรการวิเคราะห์และตีความข้อมูลในแผนกต่างๆ SPC/MSA สายการผลิต ความพึงพอใจลูกค้า และประเมินแนวโน้ม ด้านการสร้างไอเดียและออกแบบแนวทางการสร้าง การวางแผน การควบคุมและการปรับปรุงด้วยการวิเคราะห์ต้นเหตุและแก้ไขป้องกันปัญหา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง APQP การจัดทำ FMEA การออกแบบ การจัดการการผลิต การจัดการผู้ส่งมอบ ด้านยกระดับการสื่อสารภายใน กับลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วยการโต้ตอบอีเมล การแปลภาษาคู่มือและเอกสารทำงานในระบบ ด้านการบริหารบุคลากรและการฝึกอบรมในองค์กรการฝึกอบรม การคัดสรรบุคลากร JD, Competence ราคาเพียง 6,500 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวม Vat) วิทยากร อาจารย์อภิชัย ทวีชาติการศึกษา:ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยความชำนาญภาษา:Thai / English […]

Workshop: AIAG APQP 3RD EDITION AND CONTROL PLAN 1ST EDITION

Attention all 3rd party auditors! Join our upcoming 4-hourworkshop on AIAG APQP 3rd edition and Control plan 1st edition.Learn about key changes and their linkages with IATF 16949:2016 requirements. Understand updates in APQP and controlplans, and what auditors should focus on during audits. Don’tmiss this opportunity for comprehensive training. Register nowand stay ahead in your […]

Workshop: AIAG APQP 3RD EDITION AND CONTROL PLAN 1ST EDITION

Ready to elevate your understanding of APQP? Join our upcoming workshop on the 3rd Edition of Advanced Product Quality Planning to stay ahead of the game. Learn the basics, explore the latest updates, and gain valuable implementation tips to streamline your processes. Discover the benefits of APQP in enhancing product quality, reducing errors, and increasing […]

สัมมนาหลักสูตรพิเศษ : ปฎิวัติวงการมาตรฐานคุณภาพ: ก้าวหน้าด้วย Chat GPT ในการจัดการระบบ ISO9001 และIATF16949

สัมมนาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 09.00-16.00 น.สถานที่ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯวิทยากร อ.อภิชัย ทวีชาติ และ อ.วิรชัย วงษ์สุวรรณ รู้จักกับ Chat GPT:ด้านการจัดทำเอกสารและรายงาน– QM, Procedures, Work Instructions, Form, Checklistsด้านการค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์และนโยบาย– วิเคราะห์บริบทองค์กร แผนธุรกิจ นโยบาย และ KPIด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลในองค์กร– การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในแผนกต่างๆ SPC/MSA สายการผลิต ความพึงพอใจลูกค้า และประเมินแนวโน้มด้านการสร้างไอเดียและออกแบบแนวทางการสร้าง การวางแผน การควบคุมและการปรับปรุงด้วย– การวิเคราะห์ต้นเหตุและแก้ไขป้องกันปัญหา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง APQP การจัดทำ FMEA การออกแบบการจัดการการผลิต การจัดการผู้ส่งมอบด้านยกระดับการสื่อสารภายใน กับลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วย– การโต้ตอบอีเมล การแปลภาษาคู่มือและเอกสารทำงานในระบบด้านการบริหารบุคลากรและการฝึกอบรมในองค์กร– การฝึกอบรม การคัดสรรบุคลากร JD, Competence

หลักสูตร ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ APQP

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (09.00-16.00 น.) ทำไมต้องเรียน เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการและเทคนิคในการทำ APQP เพื่อประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริงและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากระบวนการขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมแต่ละ phase ของ APQP รายละเอียดของหลักสูตร ใครต้องเรียน ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน ที่ต้องการเข้าใจ หลักของกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต วิทยากร: SOMBAT KHAJORNCHAIKUL การศึกษา ประสบการณ์และความชำนาญ

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK) (บรรยายภาษาไทย) **Licensed Course

รายละเอียดของหลักสูตร วิทยากร อภิชัย ทวีชาติการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยความชำนาญภาษา: Thai / English / Chinese (Mandarin and Cantonese)ประสบการณ์และความชำนาญ

TISAX

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม eMail: customerservice@qualitypartner.org Phone: 08-6342-9724-5 Line: @qualitypartner Facebook: QualityPartnerThailand สมัครสัมมนา

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK) (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 27-31 มีนาคม 2566เวลา 09.00-17.00 น. รายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016 โครงสร้างของ ISO 9001:2015 ทฤษฎีของการตรวจประเมิน ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์ การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949 หลังจากอบรมเสร็จจะมีการสอบวัดผล หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ (กรณีสอบไม่ผ่าน ทุกครั้งที่มีการเข้าสอบใหม่ มีค่าดำเนินการในการสอบ) วิทยากร: อาจารย์อภิชัย ทวีชาติการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ความเชี่ยวชาญ: 16 ปีในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร (ISO 9001, IATF16949, VDA6.3, MMOG/LE) 10 ปีในการเป็นผู้ตรวจประเมิน CB ISO 9001, IATF […]

เรียนลัดข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566เวลา 09.00-16.00 น. Objectives /วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนข้อกำหนด IATF16949:2016 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานดังกล่าว Course contents/ รายละเอียด: เรียนลัดข้อกำหนด IATF 16949:2016 มาตรฐาน IATF 16949 คืออะไร IATF 16949 ประยุกต์ใช้ที่ไหนได้บ้าง ข้อกำหนด IATF 16949 : บริบทขององค์กร ภาวะความเป็นผู้นำ การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง ทรัพยากรที่สนับสนุนการดำเนินงาน การดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุง Objectives /วัตถุประสงค์:เพื่อทบทวนกระบวนการตรวจประเมินภายใน วิธีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนด IATF16949:2016 Course contents/ รายละเอียด: การตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมิน IATF16949 กับการตรวจประเมินภายใน กระบวนการตรวจประเมิน การวางแผนแบบ Process Approach […]