เทคนิคการตรวจประเมินเครื่องมือด้านยานยนต์และข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

(Course : Automotive core tools & CSRs auditing techniques) Objectives วัตถุประสงค์ To understand the techniques used for assessing the application of automotive core tools and CSRs management process to ensure the internal and supplier auditors have competences to perform the audit in these areas เพื่อเข้าใจเทคนิคที่ใช้ในการตรวจประเมินการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านยานยนต์และกระบวนการจัดการข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เพื่อมั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินภายในและตรวจประเมินผู้ส่งมอบมีความสามารถในการตรวจประเมินข้อกำหนดเหล่านี้ Course contents รายละเอียดของหลักสูตร Core tools and the organization’s processes […]

บริบทขององค์กร การคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง และ ความรู้ขององค์กร

(Course : Context of Organization, Risk-based thinking & organizational knowledge ) Objectives วัตถุประสงค์: To understand and able to analyze the context of the organization as an input for developing the organization’s QMS and quality policy. And also able to apply the Risk-based thinking concept throughout the organization and manage organizational knowledge to ensure customer satisfaction […]

การเป็นผู้ตรวจประเมินภายในมืออาชีพสำหรับ IATF16949:2016

Objectives วัตถุประสงค์ To learn the internal audit process and how to plan and conduct an effective internal audit to meet IATF16949:2016 requirements.เพื่อเรียนรู้กระบวนการตรวจประเมินภายในและวิธีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินภายในอย่างมีประสิทธิผลให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ IATF16949:2016. Course contents รายละเอียดของหลักสูตร Basic understanding about audit process / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมิน Process approach audit planning / การวางแผนตรวจประเมินภายในแบบเน้นกระบวนการ Internal auditor qualification and attributes / คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ตรวจภายใน Audit preparation and process analysis / การเตรียมตัวการตรวจและวิเคราะห์กระบวนการ Process approach […]

เข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016

Objectives วัตถุประสงค์: To learn the internal audit process and how to plan and conduct an effective internal audit to meet IATF16949:2016 requirements.      เพื่อเรียนรู้กระบวนการตรวจประเมินภายในและวิธีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินภายในอย่างมีประสิทธิผลให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ IATF16949:2016. Course contents รายละเอียดของหลักสูตร: Basic understanding about audit process / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมิน Process approach audit planning / การวางแผนตรวจประเมินภายในแบบเน้นกระบวนการ Internal auditor qualification and attributes / คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ตรวจภายใน Audit preparation and process analysis / การเตรียมตัวการตรวจและวิเคราะห์กระบวนการ […]

ความเข้าใจภาพรวมของมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 สำหรับฝ่ายบริหาร

รหัสวิชา ITS002(Course : Overview IATF 16949:2016 for Executive) ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจความต้องการของข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016 เพื่อให้ผู้บริหารมีแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการทำระบบที่ถูกต้องแก่พนักงานในองค์กร รายละเอียดหลักสูตร ประวัติความเป็นมาของมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF คือใคร การพัฒนาของมาตรฐาน IATF 16949:2016 ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ IATF 16949:2016 โครงสร้างของมาตรฐาน IATF 16949:2016 ความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 9001 และ IATF 16949:2016 ความเชื่อมโยงของ Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) คุณมีส่วนร่วมกับมาตรฐานนี้ได้อย่างไร ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าแผนก บริษัทที่กำลังขอการรับรอง IATF 16949:2016 จำนวนวันที่ใช่อบรม 0.5 วัน

หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกมาตรฐาน IATF 16949:2016 สำหรับพนักงาน

รหัสวิชา ITS001(Course : IATF 16949:2016 Awareness Training for Employees) ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้องค์กรมีหลักและวิธีการในการตอบสนองความต้องการของข้อกำหนด ว่าด้วยการสร้างจิตสำนึกในระบบมาตราฐาน IATF 16949:2016 ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปดำเนินการสร้าง จิตสำนึกที่ถูกต้องแก่พนักงานในองค์กร รายละเอียดหลักสูตร ทำไมต้องจัดตั้งบริษัท ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) คืออะไร ? ประวัติความเป็นมาของมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนาและประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ IATF 16949:2016 โครงสร้างของมาฐาน IATF 16949:2016 ความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 9001 และ IATF 16949:2016 ความเชื่อมโยงของ Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) คุณมีส่วนร่วมกับมาตรฐานนี้ได้อย่างไร ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ พนักงานใหม่ พนักงานระดับปฎิบัติการในองค์กร บริษัทที่กำลังขอการรับรอง IATF 16949:2016 จำนวนวันที่ใช่อบรม 0.5 วัน