เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO9001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้       เพื่อเป็นการเรียนลัดข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพ แบบเน้นจุดที่สำคัญและต้องให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และวิธีการตรวจติดตามที่นำไปประยุกต์ เพื่อทวนสอบประสิทธิผลต่อการจัดการขององค์กรตามจุดมุ่งหมายที่จัดทำระบบ รายละเอียดหลักสูตร หัวใจของระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO9001:2018) ภาพรรวม ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 5 ความเป็นผู้นำ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนจัดการ ภาพรวม ข้อกำsนดที่ 7 การสนับสนุน ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 8 การวางแผนควบคุมดำเนินการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะของระบบจัดการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง แนวทาง และหลักการจัดทำกระบวนการ Internal Audit เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อจัดทำคำถาม (แผนภูมิเต่า) Work Shop (แนภูมิเต่าเพื่อการตั้งคำถาม)                     เทคนิคการตรวจติดตามโดยใช้ Mind Map หลักการเขียน NCR ที่ถูกต้อง (Work Shop) ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ […]

QMR มืออาชีพ

ความเข้าใจหลักบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ และข้อกำหนด ISO9001 ที่เกี่ยวข้องกับ QMR การออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ QMR เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการ และการจัดทำ Action Plan บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ QMR กำหนดความสามารถของ QMR เทคนิคการธำรงรักษาระบบอย่างมีประสิทธิผล เทคนิคการจัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ทคนิคการเสนอข้อมูลเสนอข้อมูลใน Management review ปัญหาที่ QMR ต้องประสบและแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายบุคคล

แผนก HR ถือว่าเป็นแผนกแรกๆ ที่คัดกรองบุคคลากรเข้ามาทำงานตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ ตามที่ ISO กำหนดนั้น หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นสอนตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ที่จำเป็นต้องมีในแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนา การวางแผนการอบรมที่จำเป็น และการประเมินผลว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือIATF16949: 2016 ทีเกี่ยวกับกิจกรรมของทรพยากรบุคคล และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม รายละเอียดหลักสูตร การออกแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การออกแบบกระบวนการ การทำให้เกิดความสามารถ(อบรม) การประยุกต์ใช้ JD/JS และการจัดการความรู้องค์กร Risk Analysis and Objective Target ข้อกำหนดสำหรับ IATF16949:2016 ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้จัดการและพนักงานแผนกบุคคล, SUPPLIER AUDIT

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

แผนกวิศวกรรมการผลิตนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแผนกไหนเลย วิศวกรที่ทำงานในด้านนี้ต้องสามารถเข้าใจและมองภาพใหญ่ ในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียกว่า ต้องดูแลตั้งแต่การออกแบบกระบวนการ ไปจนถึงขั้นตอนเพื่อผลิตสินค้าออกมาได้จริง หลักสูตรนี้จะสอนครอบคลุมที่เกี่ยวข้องที่วิศวกรในตำแหน่งนี้ต้องรู้ ทำไมต้องเรียนหลักสูตร: เพื่อให้พนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการของแผนก Production Engineering ขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมการผลิตหรือออกแบบกระบวนการผลิต และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหลักสูตร: การจัดตั้งทีมงาน การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ การทดสอบยืนยันผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การผลิต การประเมินผลและการแก้ไขป้องกัน ผู้ที่ควรเข้าเรียน: ผู้จัดการแผนก Production Engineering, พนักงานแผนก Production Engineering, Internal Auditor, Supplier Auditor

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายสารสนเทศ

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตการทำงานมากขึ้น หลักสูตรนี้ได้รวบรวม แนะแนววิธีการเข้าถึงและป้องกันข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ประกอบกับการจัดเก็บ การสื่อสาร และแผนการป้องกันในกรณีฉุกเฉินโดยสอดคล้องตาม ISO อีกด้วย ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อสร้างมาตรฐาน ในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีศักยภาพเสริมสร้างองค์กร รวมทั้งให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบบริหารงานคุณภาพ รายละเอียดหลักสูตร ความหมายของระบบ การกำหนดนโยบายการใช้สารสนเทศ การกำหนด KPI การควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมในระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบงานสารสนเทศ ภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ (Cyber attack) ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้จัดการ, วิศวกรสารสนเทศ, หัวหน้างาน, ผู้รับผิดชอบหรือผู้สนใจ

IATF 16949 Requirements (0.5 Day)

Objectives /วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนข้อกำหนด IATF16949:2016 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานดังกล่าว Course contents/ รายละเอียดของหลักสูตร: มาตรฐาน IATF 16949 คืออะไร IATF 16949 ประยุกต์ใช้ที่ไหนได้บ้าง ข้อกำหนด IATF 16949 : บริบทขององค์กร ภาวะความเป็นผู้นำ การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง ทรัพยากรที่สนับสนุนการดำเนินงาน การดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุง รายละเอียดหลักสูตร : Refreshing IATF 16949 Internal Audit (0.5 Day) Objectives /วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนกระบวนการตรวจประเมินภายใน วิธีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนด IATF16949:2016 Course contents/ รายละเอียดของหลักสูตร: ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมิน IATF16949 กับการตรวจประเมินภายใน กระบวนการตรวจประเมิน การวางแผนแบบ Process Approach คุณสมบัติ ผู้ตรวจประเมิน การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน การจัดทำ Audit […]

ความเข้าใจและ ประยุกต์ใช้ MSA

ภาพรวมการจัดทำ MSA ในองค์กร ประเด็นปัญหาที่พบในการจัดทำ MSA ประเด็นปัญหาที่พบในการ Audit MSA แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดทำ MSA

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายประกันคุณภาพ-QA

การควบคุมคุณภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ ISO ให้ความสำคัญไม่แพ้แผนกอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของการทำระบบเลยก็ว่าได้ เพราะมันส่งผลตรงถึงลูกค้าได้  หลักสูตรนี้จึงรวบรวมเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมีระบบ และการแก้ไขป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอีก ตลอดจน ความเข้าใจในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือ ทั้งบุคคลากรและเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการตรวจติดตามภายในให้สอดคล้องตาม ISO ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการแข่งขันที่สูงขึ้นและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างรวดเร็วและไม่เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็นดังนั้น เพื่อการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขข้อร้องเรียนรวมถึงการเขาในกระบวนการสอบเทียบและแนวทางในการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดหลักสูตร ขั้นตอน การจัดการข้อร้องเรียนรับและบันทึกข้อร้องเรียน เทคนิคการจัดการแก้ไขและหาสาเหตุ การป้องกันการเกิดซ้ำ การติดตามและการสื่อสาร ปิดข้อร้องเรียน ความหมายของการสอบเทียบ คุณสมบัติของผู้สอบเทียบ การจัดการเครื่องมือวัดในองค์กร การจัดทำแผนการสอบเทียบ การอ้างอิงมาตรฐานของเครื่องมือวัดและเกณ์การยอมรับ การจัดการเครื่องมือวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ความหมายและประเภทของการตรวจติดตาม การวางแผนการตรวจติดตามภายใน ติดตามผลและปิดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง