สัมมนาหลักสูตรพิเศษ : ปฎิวัติวงการมาตรฐานคุณภาพ: ก้าวหน้าด้วย Chat GPT ในการจัดการระบบ ISO9001 และIATF16949

สัมมนาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 09.00-16.00 น.สถานที่ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯวิทยากร อ.อภิชัย ทวีชาติ และ อ.วิรชัย วงษ์สุวรรณ รู้จักกับ Chat GPT:ด้านการจัดทำเอกสารและรายงาน– QM, Procedures, Work Instructions, Form, Checklistsด้านการค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์และนโยบาย– วิเคราะห์บริบทองค์กร แผนธุรกิจ นโยบาย และ KPIด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลในองค์กร– การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในแผนกต่างๆ SPC/MSA สายการผลิต ความพึงพอใจลูกค้า และประเมินแนวโน้มด้านการสร้างไอเดียและออกแบบแนวทางการสร้าง การวางแผน การควบคุมและการปรับปรุงด้วย– การวิเคราะห์ต้นเหตุและแก้ไขป้องกันปัญหา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง APQP การจัดทำ FMEA การออกแบบการจัดการการผลิต การจัดการผู้ส่งมอบด้านยกระดับการสื่อสารภายใน กับลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วย– การโต้ตอบอีเมล การแปลภาษาคู่มือและเอกสารทำงานในระบบด้านการบริหารบุคลากรและการฝึกอบรมในองค์กร– การฝึกอบรม การคัดสรรบุคลากร JD, Competence

หลักสูตร ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ APQP

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (09.00-16.00 น.) ทำไมต้องเรียน เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการและเทคนิคในการทำ APQP เพื่อประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริงและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากระบวนการขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมแต่ละ phase ของ APQP รายละเอียดของหลักสูตร ใครต้องเรียน ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน ที่ต้องการเข้าใจ หลักของกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต วิทยากร: SOMBAT KHAJORNCHAIKUL การศึกษา ประสบการณ์และความชำนาญ

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK) (บรรยายภาษาไทย) **Licensed Course

รายละเอียดของหลักสูตร วิทยากร อภิชัย ทวีชาติการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยความชำนาญภาษา: Thai / English / Chinese (Mandarin and Cantonese)ประสบการณ์และความชำนาญ

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK) (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 27-31 มีนาคม 2566เวลา 09.00-17.00 น. รายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016 โครงสร้างของ ISO 9001:2015 ทฤษฎีของการตรวจประเมิน ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์ การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949 หลังจากอบรมเสร็จจะมีการสอบวัดผล หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ (กรณีสอบไม่ผ่าน ทุกครั้งที่มีการเข้าสอบใหม่ มีค่าดำเนินการในการสอบ) วิทยากร: อาจารย์อภิชัย ทวีชาติการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ความเชี่ยวชาญ: 16 ปีในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร (ISO 9001, IATF16949, VDA6.3, MMOG/LE) 10 ปีในการเป็นผู้ตรวจประเมิน CB ISO 9001, IATF […]

เรียนลัดข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566เวลา 09.00-16.00 น. Objectives /วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนข้อกำหนด IATF16949:2016 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานดังกล่าว Course contents/ รายละเอียด: เรียนลัดข้อกำหนด IATF 16949:2016 มาตรฐาน IATF 16949 คืออะไร IATF 16949 ประยุกต์ใช้ที่ไหนได้บ้าง ข้อกำหนด IATF 16949 : บริบทขององค์กร ภาวะความเป็นผู้นำ การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง ทรัพยากรที่สนับสนุนการดำเนินงาน การดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุง Objectives /วัตถุประสงค์:เพื่อทบทวนกระบวนการตรวจประเมินภายใน วิธีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนด IATF16949:2016 Course contents/ รายละเอียด: การตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมิน IATF16949 กับการตรวจประเมินภายใน กระบวนการตรวจประเมิน การวางแผนแบบ Process Approach […]

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st&2nd Party Auditors By IATF Oversight UK (บรรยายภาษาไทย)

รายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016 โครงสร้างของ ISO 9001:2015 ทฤษฎีของการตรวจประเมิน ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์ การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949 การสอบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินท้้งความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ สอบผ่าน ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ รุ่นที่จัดสัมมนา Online รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 4 วันที่ […]

เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO45001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้       เพื่อเป็นการเรียนลัดข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แบบเน้นจุดที่สำคัญและต้องให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และวิธีการตรวจติดตามที่นำไปประยุกต์ เพื่อทวนสอบประสิทธิผลต่อการจัดการขององค์กรตามจุดมุ่งหมายที่จัดทำระบบ รายละเอียดหลักสูตร หัวใจของระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO45001:2018) ภาพรรวม ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 5 ความเป็นผู้นำ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนจัดการ ภาพรวม ข้อกำsนดที่ 7 การสนับสนุน ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 8 การวางแผนควบคุมดำเนินการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะของระบบจัดการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง แนวทาง และหลักการจัดทำกระบวนการ Internal Audit เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อจัดทำคำถาม (แผนภูมิเต่า) Work Shop (แนภูมิเต่าเพื่อการตั้งคำถาม)                     เทคนิคการตรวจติดตามโดยใช้ Mind Map หลักการเขียน NCR ที่ถูกต้อง (Work Shop) ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ […]

เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO 14001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้           เพื่อทราบถึงข้อกำหนด 10 ข้อกำหนดในการจัดทำระบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กับธุรกิจขององค์กร รวมถึง การทราบแนวทางการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รายละเอียดหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เบื้องต้นเพื่อเข้าใจประโยชน์ในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในองค์กร บริบทองค์กร และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเป็นผู้นำ การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง (ประเด็นสิ่งแวดล้อม , กฎหมาย , แผนการจัดการ , เป้าหมาย ทรัพยากรที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวางแผนควบคุมการปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน การประเมินสมรรถนะ / การปรับปรุง แนวทางการวางแผนการตรวจติดตามภายใน , การเตรียมตัวก่อนการตรวจติดตามภายใน การดำเนินการตรวจประเมิน , การจัดทำรายงาน , การแก้ไขไปที่สาเหตุในระบบการตรวจติดตามภายใน        ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ EMR, DCC, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , ผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือผู้สนใจในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้การเป็น DCC มืออาชีพ

ข้อกำหนด ISO9001/IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับ DCC การออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ DCC เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการ และการจัดทำ Action Plan การจัดทำ Job Description กำหนดความสามารถ Training needs การกำหนดความรู้ขององค์กร สำหรับกระบวนการเกี่ยวข้องกับ DCC เทคนิคการจัดทำเอกสาร/แก้ไขเอกสาร เทคนิคการควบคุมเอกสารภายในและภายนอก เทคนิคการกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสารเมื่อครบกำหนด ปัญหาที่ DCC ต้องประสบและแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายคลังสินค้า และโลจิสติกส์

แผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์มีกิจกรรมมากมายในเชิงการจัดการ หลักสูตรนี้ จะเพิ่มเติมเทคนิคการดูแลและจัดการสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการจัดส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องจัดลำดับความสำคัญของสินค้าให้ง่ายในการควบคุม ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้พนักงานแผนกคลังสินค้า/โลจิสติกส์ เข้าใจถึงข้อกำหนด ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของแผนกคลังสินค้า/โลจิสติกส์ และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงเทคนิคในการจัดการ รายละเอียดหลักสูตร ข้อกำหนดISO9001/IATF1694 ที่เกี่ยวข้องกับแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์ การออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวกับแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการและการจัดทำAction plan การจัดทำ Job Description สำหรับพนักงานในแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์ การกำหนดความสามารถ Training Needs สำหรับพนักงานคลังสินค้า/โลจีสติกส์ การกำหนดความรู้ขององค์กร (Organization Knowledge) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวกับข้องกับแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์ เทคนิคการดูแลและจัดการคลังสินค้า เทคนิคการจัดการส่งมอบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้จัดการแผนก, หัวหน้างาน , พนักงานในแผนก