หลักสูตร: การรับมือกับข้อจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป (ROHS)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

การจะปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อม เช่น RoHS โดยยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้องมี ระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามที่เหมาะสม ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นหลักประกันการควบคุมคุณภาพ/การปลอดสารต้องห้ามที่เป็นที่ยอมรับ และจะนำไปสู่การลดภาระในการตรวจสอบกระบวนการผลิต และยืนยันคุณภาพสินค้าในการซื้อขายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ลดต้นทุนค่าทดสอบสินค้าที่เกินความจำเป็น เพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขายสินค้า และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในที่สุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระเบียบของ การจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป สถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเข้าใจหลักการใน การสร้างระบบ Green Supply Chain และนำประยุกต์ใช้ในองค์กรและ supplier ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดหลักสูตร

  • ความเป็นมาของการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป
  • ระเบียบ การจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป และโครงสร้างบริหารควบคุม
  • ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
  • การจัดทำเอกสารมาตรฐานเพื่อรองรับระเบียบ ROHS
  • ตัวอย่างการดำเนินการตามระเบียบ ROHS
  • การรับมือกับระเบียบ การจำกัดการใช้สารเคมี
  • ในสหภาพยุโรป – Green Supply Chain
  • หลักการสร้างระบบ Green Supply Chain
  • ตัวอย่างการสร้างระบบ Green Supply Chain

จำนวนวันที่ใช้อบรม

2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม