รหัสวิชา IEM002
Course: ISO 14001:2015 Awareness Training for Employees

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้พนักงานแต่ละฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของ ISO 14001 ว่าเป็นระบบที่มีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปฏัติงาน และผู้นใจเกี่ยวกับระบบ ISO 14001

จำนวนวันที่ใช่อบรม

0.5 วัน