Course : Professional Internal Auditor for ISO 14001:2015

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อเตรียมตัวในการตรวจติดตามภายใน เช่น การเตรียมหลักฐานได้ตรงตามความต้องการของข้อกำหนดโดยเฉพาะ หัวข้อของ บริบทองค์กร , ผู้มีส่วนได้เสีย , ความเสี่ยง และพันธะสัญญาขององค์กร เพื่อให้สามารถเข้าถึงเจตนารมย์ตามความความต้องการของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงทราบหลักเกณฑ์ในการตรวจและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การวางแผน , การเตรียมตัว , การตรวจติดตาม และการติดตามผล เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้ที่ต้องมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน