รหัสวิชา IEM008
Course : Understanding of Environmental Legal Requirements

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ท่านสามารถทราบรายละเอียด และแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ ISO 14001

จำนวนวันที่ใช่อบรม

1 วัน