รหัสวิชา IEM009
Course : Handling of Hardzadous Chemical

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำสารเคมีไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถควบคุมอันตรายและปฏิบัติงานกับสารเคมี ได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

รายละเอียดหลักสูตร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ ISO 14001

จำนวนวันที่ใช่อบรม

1 วัน