Course : Understanding and Implementation of ISO 9001:2015

วัตถุประสงค์หลักสูตรนี้

เพื่อเข้าใจข้อกำหนดอย่างละเอียดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดทำหรือปรับปรุงระบบการจัดการขององค์กรได้อย่างมี ประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1
09:00-10:30 ISO9001 และ การบริหารธุรกิจขององค์กร
หลักการบริหาร 7 ประการ และ โครงสร้างข้อกำหนด
บริบทขององค์กรและทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
การออกแบบระบบและกระบวนการ
10:30-10:45 พัก
10:45-12:00 ภาวะผู้นำและความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบ
การกำหนดนโยบายเพื่อสอดคล้องบริบทและกลยุมธ์ขององค์กร
การกำหนดบทบาทหน้าที่ในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
12:00-13:00 พักกลางวัน
13:00-14:30 การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและการวางแผนเพื่อบรรลุ
การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
14:30-14:45 พัก
14:45-16:30 ทรัพยากรที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การจัดการทรัพยากรที่เป็นคน และ โครงสร้างพื้นฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหทาะสมกับการปฏิบัติงาน

วันที่ 2
09:00-10:30 การจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม วัดประเมิน
การจัดการความรู้ขององค์กร และ ข้อมูลสารสนเทศน์
การเข้าใจข้อกำหนดของลูกค้าเพื่อวางแผนและควบคุมการดำเนินการผลิตหรือบริการ
10:30-10:45 พัก
10:45-12:00 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
การควบคุม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ที่ถูกจัดหาจากภายนอก
12:00-13:00 พักกลางวัน
13:00-14:30 การควบคุมการผลิตและการให้บริการ
การตรวจสอบเพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์ปละบริการ
14:30-14:45 พัก
14:45-16:00 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
การประเมินสมรรถนะและการปรับปรุง
16:00-16:30 Post-test

วิธีการสอน

บรรยาย / workshops/ แบบฝึกหัด / การเชื่อมโยงของข้อกำหนด

จำนวนวันที่ใช่อบรม

2 วัน