หลักสูตร “ Application of New requirements Risk-Based-Thinking and Organization Knowledge in ISO 9001:2015”

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ทราบแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อความรู้ขององค์กร และ ข้อกำหนด ISO9001:2015และ – การเปลี่ยนแปลง อัพเดท ความรู้ในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

QMR , DCC , หัวหน้าแผนกต่าง , ผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านคุณภาพ หรือผู้สนใจในระบบการจัดการด้านคุณภาพ

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน