หลักสูตร: หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกมาตรฐาน IATF 16949:2016 สำหรับพนักงาน

รหัสวิชา ITS001
(Course : IATF 16949:2016 Awareness Training for Employees)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

 • เพื่อให้องค์กรมีหลักและวิธีการในการตอบสนองความต้องการของข้อกำหนด ว่าด้วยการสร้างจิตสำนึกในระบบมาตราฐาน IATF 16949:2016 ได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปดำเนินการสร้าง จิตสำนึกที่ถูกต้องแก่พนักงานในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

 • ทำไมต้องจัดตั้งบริษัท
 • ระบบบริหารคุณภาพ (QMS) คืออะไร ?
 • ประวัติความเป็นมาของมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การพัฒนาและประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ IATF 16949:2016
 • โครงสร้างของมาฐาน IATF 16949:2016
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 9001 และ IATF 16949:2016
 • ความเชื่อมโยงของ Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)
 • คุณมีส่วนร่วมกับมาตรฐานนี้ได้อย่างไร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

 • พนักงานใหม่
 • พนักงานระดับปฎิบัติการในองค์กร
 • บริษัทที่กำลังขอการรับรอง IATF 16949:2016

จำนวนวันที่ใช่อบรม

0.5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม