หลักสูตร: ความเข้าใจภาพรวมของมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 สำหรับฝ่ายบริหาร

รหัสวิชา ITS002
(Course : Overview IATF 16949:2016 for Executive)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

 • เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจความต้องการของข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016
 • เพื่อให้ผู้บริหารมีแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการทำระบบที่ถูกต้องแก่พนักงานในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

 • ประวัติความเป็นมาของมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
 • IATF คือใคร
 • การพัฒนาของมาตรฐาน IATF 16949:2016
 • ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ IATF 16949:2016
 • โครงสร้างของมาตรฐาน IATF 16949:2016
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 9001 และ IATF 16949:2016
 • ความเชื่อมโยงของ Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)
 • คุณมีส่วนร่วมกับมาตรฐานนี้ได้อย่างไร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าแผนก
 • บริษัทที่กำลังขอการรับรอง IATF 16949:2016

จำนวนวันที่ใช่อบรม

0.5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม