หลักสูตร: เข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อกำหนด IATF16949:2016

Objectives วัตถุประสงค์:

 • To learn the internal audit process and how to plan and conduct an effective internal audit to meet IATF16949:2016 requirements.     

เพื่อเรียนรู้กระบวนการตรวจประเมินภายในและวิธีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินภายในอย่างมีประสิทธิผลให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ IATF16949:2016.

Course contents รายละเอียดของหลักสูตร:

 • Basic understanding about audit process / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมิน
 • Process approach audit planning / การวางแผนตรวจประเมินภายในแบบเน้นกระบวนการ
 • Internal auditor qualification and attributes / คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ตรวจภายใน
 • Audit preparation and process analysis / การเตรียมตัวการตรวจและวิเคราะห์กระบวนการ
 • Process approach audit checklist  / การจัดทำรายการตรวจประเมินเชิงกระบวนการ
 • Application of Risk-Based Thinking concepts in the audit process / การประยุกต์ใช้แนวคิด การคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยงในกระบวนการตรวจประเมิน
 • Auditing CSRs and Core Tools / การตรวจประเมิน CSRs และ Core Tools
 • Manufacturing process & product audit / การตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
 • Automotive process approach audit techniques / เทคนิคการตรวจประเมินเชิงกระบวนการ
 • Nonconformity report and management / การรายงานและจัดการปัญหาที่พบจากการตรวจ

Who should attend ใครควรจะเข้าเรียน:

 • QMR, Internal Auditors, Supplier Auditors

ตัวแทนผู้บริหาร, ผู้ตรวจประเมินภายใน, ผู้ตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

Delivery techniques วิธีการเรียนการสอน:

 • Lectures, Workshops, Audit Simulation / บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, การจำลองการตรวจ

Duration ระยะเวลา:

 • 2 days / 2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม