หลักสูตร: การเป็นผู้ตรวจประเมินภายในมืออาชีพสำหรับ IATF16949:2016

Objectives วัตถุประสงค์

To learn the internal audit process and how to plan and conduct an effective internal audit to meet IATF16949:2016 requirements.
เพื่อเรียนรู้กระบวนการตรวจประเมินภายในและวิธีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินภายในอย่างมีประสิทธิผลให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ IATF16949:2016.

Course contents รายละเอียดของหลักสูตร

  • Basic understanding about audit process / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมิน
  • Process approach audit planning / การวางแผนตรวจประเมินภายในแบบเน้นกระบวนการ
  • Internal auditor qualification and attributes / คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ตรวจภายใน
  • Audit preparation and process analysis / การเตรียมตัวการตรวจและวิเคราะห์กระบวนการ
  • Process approach audit checklist / การจัดทำรายการตรวจประเมินเชิงกระบวนการ
  • Application of Risk-Based Thinking concepts in the audit process / การประยุกต์ใช้แนวคิด “การคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง” ในกระบวนการตรวจประเมิน
  • Auditing CSRs and Core Tools / การตรวจประเมิน CSRs และ Core Tools
  • Manufacturing process & product audit / การตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
  • Automotive process approach audit techniques / เทคนิคการตรวจประเมินเชิงกระบวนการ
  • Nonconformity report and management / การรายงานและจัดการปัญหาที่พบจากการตรวจ

Who should attend ใครควรจะเข้าเรียน

QMR, Internal Auditors, Supplier Auditors
ตัวแทนผู้บริหาร, ผู้ตรวจประเมินภายใน, ผู้ตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

Delivery techniques วิธีการเรียนการสอน

Lectures, Workshops, Audit Simulation / บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, การจำลองการตรวจ

Duration ระยะเวลา

2 days / 2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม