หลักสูตร: ทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าสำหรับ IATF16949

(Course : How to comply Customer Specific Requirements (CSRs) for IATF16949 )

Objectives วัตถุประสงค์

  • To understand what is CSR and how to implement CSRs within the organization’s QMS to comply IATF16949 requirements and meeting customer expectations
  • เพื่อเข้าใจว่าอะไรคือข้อกำหนดเฉพาะลูกค้าและวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้นในระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร เพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดของ IATF16949 และตอบสนองความคาดหวังขององค์กร

Course contents รายละเอียดของหลักสูตร

  • What is CSR and relevant to IATF16949 / อะไรคือข้อกำหนดเฉพาะลูกค้าและเกี่ยวข้องกับ IATF16949 อย่างไร
  • CSRs management process / กระบวนการจัดการข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
  • Analysis and evaluation of CSRs / การวิเคราะห์และประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
  • Integration of CSRs within the organization’s QMS / การบูรณาการข้อกำหนดเฉพาะลูกค้าในระบบบริหารคุณภาพขององค์กร
  • Communication and awareness of CSRs / การสื่อสารและความตระหนักของข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
  • Updating and review of CSRs changes / การปรับปรุงและทบทวนข้อกำหนดเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • Auditing the CSRs / การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า

Who should attend ใครควรจะเข้าเรียน:

QMR, Customer Representative, QA/QC manager
ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนลูกค้า ผู้จัดการประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ

Delivery techniques วิธีการเรียนการสอน

Lectures, Workshop, Discussion / บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Duration ระยะเวลา

1 day / 1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม