หลักสูตร: (หลักสูตรเร่งรัด) เข้าใจข้อกำหนดและสร้างทีมผู้ตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016 แบบมืออาชีพ

รหัสวิชา ITS011
(Course : Shortcut to IATF16949:2016 Requirements and Internal Audit)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

 • เพื่อให้ทีมงานที่ทำระบบ IATF16949:2016 เข้าใจถึงความต้องการของมาตรฐานในแต่ละข้อกำหนดอย่างง่าย
 • สามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดให้สอดคล้องกับกระบวนการของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการตรวจติดตามภายในได้อย่างมีระบบและสอดคล้องตามมาตรฐาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและมีเทคนิคในการตรวจที่ดี เหมือนที่ CB Auditor ใช้

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

 • โครงสร้างของมาตรฐาน IATF16949:2016
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการเชิงกระบวนการ
 • แนวคิด Plan-Do-Check-Action
 • ระบบบริหารงานคุณภาพ Äขอบเขต, คำจำกัดความ, การจัดโครงสร้างระบบเอกสารและบันทึก
 • ความรับผิดชอบด้านการบริหาร Äนโยบาย, วัตถุประสงค์, การวางแผน, การทบทวนของฝ่ายบริหาร
 • การจัดการทรัพยากร Ä ทรัพยากรบุคคล, ข้อมูล, สิ่งอำนวยความสะดวก, การฝึกอบรม
 • กระบวนการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ Ä ความต้องการของลูกค้า, การวางแผนกระบวนการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการพัฒนา, การจัดซื้อ, การผลิต, การให้บริการ, อื่นๆ
 • การวัด, การวิเคราะห์,การปรับปรุง Ä การตรวจสอบ, การวัดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ,ความพึงพอใจของลูกค้า, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 2

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
 • ความหมายและประเภทของการตรวจประเมิน
 • ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน / Workshop I
 • ISO/TS 16949 และการตรวจประเมินภายใน
 • รูปแบบและความสัมพันธ์ของการตรวจประเมินภายใน
 • การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตรวจประเมินภายใน
 • กระบวนการ / วัฏจักรของการตรวจประเมิน (Turtle Diagram =รูปแบบที่ดีที่ CB Auditor ใช้)
 • การวางแผนการตรวจประเมิน / Workshop II

วันที่ 3

 • ขีดความสามารถและการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน / Workshop III
 • ขั้นตอนในการตรวจประเมินและการตั้งคำถามระหว่างการตรวจประเมินSession 1
 • การตรวจประเมินกระบวนการผลิต
 • การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์
 • เทคนิคในการตรวจประเมินภาพรวมขององค์กร /Workshop IV
 • การทำรายงานผลการตรวจประเมิน/Workshop V
 • การวิเคราะห์ แก้ไขและการติดตามผลการแก้ไข Workshop VI,VII

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

 • พนักงานใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด IATF16949:2016 และต้องพัฒนาเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน
 • บริษัทที่กำลังทำ IATF 16949:2016

จำนวนวันที่ใช้อบรม

3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม