หลักสูตร: เทคนิคขั้นสูงสำหรับการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016 โดยใช้ Mind Map

รหัสวิชา ITS012
(Course : Advanced Techniques by using Mind Map for IATF 16949 :2016 Internal Auditor)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

 • เพื่อเพิ่มเทคนิคการตรวจประเมินระบบที่มีแบบแผนและเป็นลำดับขั้นตอน
 • เพื่อสามารถตรวจระบบให้เห็นการเชื่อมโยงของครอบคลุมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อให้ตรวจประเมินระบบและกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร

 • ทบทวนข้อกำหนด IATF 16949:2016
 • เข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการที่จะถูก Audit โดยใช้แผนภูมิเต่า (Turtle Diagram)
 • การมองหาจุดวิกฤตและจุดอ่อนของกระบวนการที่จะ Audit
 • การจัดทำ Audit Checklist แบบ Mind Map โดยใช้พื้นฐานของแผนภูมิเต่า
 • Workshop การตรวจประเมินโดยใช้ Mind Map checklist
 • สรุปประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความรู้ในมาตรฐาน IATF 16949:2016 มาแล้ว
 • บริษัทที่ได้การรับรอง IATF 16949:2016

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม