หลักสูตร: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แนวโน้มความล้มเหลว ( FMEA)

รหัสวิชา ITS015
(Course : Application of FMEA)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEAในการป้องกันปัญหาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกแบบและการผลิต ในหน่วยงานของตนเอง
ผลจากการจัดทำ FMEA จะทำให้เรามองเห็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด และสามารถหาวิธีป้องกันล่วงหน้าได้ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนคุณภาพโดนรวมขององค์กรลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาโดยปรกติแล้วจะน้อยกว่ามูลค่าความเสียหายเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเป็นอย่างมาก

รายละเอียดหลักสูตร

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
 • อะไรคือ FMEA
 • ประวัติของ FMEA
 • ประโยชน์ของ FMEA
 • FMEA กับ IATF 16949:2016
 • การจัดทำ FMEA
 • ประเภทของ FMEA
 • การจัดทำ ผังการไหล และ FMEA
 • การประเมิน และหาค่า RPN
 • การวิเคราะห์ FMEA เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • แนวคิดการควบคุมกระบวนการแบบ Zero Defect
 • เครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำ FMEA
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง Process Flow chart, FMEA, Control plan และ WI
 • ปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำ FMEA
 • การนำ FMEA ไปใช้กับงานจริง

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร, วิศวกร ช่างเทคนิค ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารคลังวัตถุดิบและสินค้า หัวหน้างานและพนักงานที่ต้องการเข้าใจหลักของการวิเคราะห์ความล้มเหลวของกระบวนการและผลกระทบ รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการวิเคาระห์ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการออกแบบ การผลิต ผู้จัดการประกันคุณภาพ

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม