หลักสูตร: การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ (SPC )

รหัสวิชา ITS016
(Course : Application of SPC)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ท่านเกิดความเข้าใจพื้นฐานการหาสถิติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

 • ความหมายและประโยชน์ของ SPC
 • บทบาท SPC ใน IATF 16949:2016
 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดทางสถิติ
 • การเลือกใช้เทคนิค เพื่อควบคุมกระบวนการ
 • แผนภูมิควบคุมและการนำไปใช้
 • ความหมายของแผนควบคุม
 • โครงสร้างของแผนควบคุม
 • การประยุกต์ใช้แผนควบคุม
 • ประเภทของแผนควบคุม
 • การจัดทำแผนควบคุม
 • การวิเคราะห์และตีความจากแผนภูมิควบคุม
 • การใช้แผนควบคุมกับงานผลิตแบบสั้น
 • แผนควบคุมตามคุณลักษณะ
 • โครงสร้างของแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเชิงนับ
 • การเลือกใช้
 • การจัดทำ
 • ความสามารถและสมรรถนะของกระบวนการ
 • การประเมินความสามารถของกระบวนการ
 • การปรับปรุงกระบวนการ
 • ข้อผิดพลาดจากการใช้ SPC

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงานที่ต้องการเข้าใจหลักของการควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA,QC

จำนวนวันที่ใช้อบรม

2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม