หลักสูตร: (หลักสูตรเร่งรัด) ความเข้าใจภาพรวมของการประยุกต์ใช้ Core Tools สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รหัสวิชา ITS020
(Course : Understanding and Implementing of Automotive Core Tools (APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA)

รายละเอียดหลักสูตร

DAY:1

 • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย APQP
 • APQP Phase 1-3
 • การออกแบบ Process Flow Chart
 • การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วย FMEA
 • ข้อผิดพลาดจากการจัดทำและปรับปรุง FAEA

Day 2

 • การนำผลการวิเคราะห์ FMEA ลงสู่ภาคปฏิบัติด้วย Control plan
 • การจัดทำ และ Update Control Plan
 • การเชื่อมโยง Process Flow Chart, FMEA และ Control Plan
 • APQP Phase 3-4
 • การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค SPC
 • การออกแบบและจัดทำ Control Chart

Day 3

 • การประเมินความสามารถกระบวนการผลิตด้วย Histogram และค่าดัชนี Cpk/Ppk
 • การวิเคราะห์และปรับปรุงผลจากการใช้ Control Chart และ Cpk
 • ข้อผิดพลาดจากการทำ SPC และแนวทางแก้ไข
 • การนำ SPC ไปใช้กับงานจริง

Day 4

 • การประเมินระบบการวัดด้วย MSA
 • การวิเคราห์ระบบการวัดด้านความถูกต้อง/เที่ยงตรง (Accuracy)
 • Bias
 • Linearity
 • Stability
 • การวิเคราะห์ระบบการวัดด้านความแม่นยำ (Precision)
 • Repeatability
 • Reproducibility
 • การประเมินผล การวิเคราะห์ และการปรับปรุงระบบการวัด
 • การประยุกต์ใช้ MSA กับงานจริง

Day 5

 • ข้อผิดพลาดจากการจัดทำ MSA และแนวทางป้องกัน
 • APQP Phase 4-5
 • การอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่/เปลี่ยนแปลงก่อนการผลิตจริง (PPAP)
 • การจัดทำ PPAP ให้สอดคล้อมตามข้อกำหนดสากลและของลูกค้าขององค์กร
 • การนำ PPAP ไปประยุกต์ใช้กับ Supplier

*ครอบคลุมการเชื่อมโยงของแต่ละ Automotive Core Tools ความสัมพันธ์กับข้อกำหนด IATF16949:2016 และปัญหาที่พบในการจัดทำแต่ละ Core Tools.

จำนวนวันที่ใช้อบรม

5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม