หลักสูตร: เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบเจาะลึกการตรวจ Core Tools สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รหัสวิชา ITS021
(Course : Practical Audit Techniques for Automotive Core Tools)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016 ได้มีความเข้าใจและประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ Automotive Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)

รายละเอียดหลักสูตร

  • ข้อกำหนด IATF 16949:2016 กับ Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)
  • มุมมองและจุดสำคัญที่ CB จะตรวจในการหัวข้อที่เกี่ยวกับ Core Tools
  • ประเด็นปัญหาการประยุกค์ใช้ Core Tools ที่เจอบ่อยในการตรวจ
  • Checklist สำหรับ Internal Audit Core Tools
  • ความเชื่อมโยงในการตรวจ (Linkage) ของ Core tools audit
  • ความเชื่อมโยงข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า CSR กับ Core tools

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

  • ผู้ที่เคยอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016 มาแล้ว
  • ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐาน ISO/TS 16949

จำนวนวันที่ใช่อบรม

1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม