หลักสูตร: เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา ITS023
(Course : Practical Audit Techniques for Manufacturing Process and Product Audit)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในได้เรียนรู้ถึงการวางแผนและวิธีการตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลและมีประโยชน์ต่อองค์กรและการเชื่อมโยงของการตรวจประเมินทั้งสองประเภท.

รายละเอียดหลักสูตร

 • หลักการตรวจประเมินเบื้องต้น
 • การวางแผนและการเตรียมตัวก่อนตรวจประเมิน
 • การวิเคราะห์กระบวนการผลิตอย่างรอบด้านโดยใช้แผนภูมิเต่า
 • การเตรียมตัวแบบรู้เขารู้เราก่อนตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์จุดอ่อน (weak point) ของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์จุดวิกฤต (critical point) ของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
 • การเตรียมรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist) แบบ Process Approach และเทคนิค Mind-Map
 • การเชื่อมโยงผลการประเมินผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 • เอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
 • วิธีการและเทคนิคการตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
 • การฝึกซ้อมการตรวจประเมินจริงในสายการผลิต
 • การเชื่อมโยงการตรวจประเมินกระบวนการสนับสนุน (Support Process) สำหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการ Maintenance/Tooling/Training

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้ที่เคยอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949 มาแล้ว
 • ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐาน IATF 16949

จำนวนวันที่ใช้อบรม

2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม