หลักสูตร: Professional 2nd Party Auditor

รายละเอียดของหลักสูตร

วันที่ 1
09:00 – 10:30 Part 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Audit และ 2ns Party Audit
ทำไมและเมื่อไรต้องทำ 2nd Party Audit
10:30 – 10:45 Coffee Break
10:45 – 12:00 Part 1 กระบวนการตรวจประเมิน 2ndParty Audit
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Part 2 การวางแผนการตรวจประเมิน 2nd Party Audit
คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน 2nd Party Audit
14:30 – 14:45 Coffee Break
14:45 – 16:30 Part 3 การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน

วันที่ 2
09:00 – 10:30 Part 4 การตรวจประเมิน 2nd Party Audit
10:30 – 10:45 Coffee Break
10:45 – 12:00 Part 4 การตรวจประเมิน 2nd Party Audit (ต่อ)
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Part 5 การรายงานผลการตรวจประเมิน 2nd Party Audit
14:30 – 14:45 Coffee Break
14:45 – 16:30 Part 6 การรายงานผลการตรวจและการวิเคราะห์ปัญหา
Part 7 การติดตามผลการแก้ไขป้องกัน / การพัฒนาผู้ขายโดยใช้ผลการตรวจประเมิน

จำนวนวันที่ฝึกอบรม

2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม