หลักสูตร: การตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำหรับ IATF 16949:2016

รหัสวิชา ITS032
(Course: Manufacturing Process and Product Audit for IATF 16949:2016)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในได้เรียนรู้ถึงการวางแผนและวิธีการตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลและมีประโยชน์ต่อองค์กรและการเชื่อมโยงของการตรวจประเมินทั้งสองประเภท.

รายละเอียดหลักสูตร

09:00-10:30 WHY/WHAT: Process Audit/Product Audit ใน ISO/TS16949 คืออะไร / WHERE: ใช้
Process/Product Audit ที่ไหน WHEN/WHO: เมื่อไรต้องทำ Process/Product Audit / ทำ/ คุณสมบัติของผู้ตรวจ /HOW: วางแผนการทำ Product/Process Audit อย่างมีประสิทธิผล
10:30-10:45 Coffee Break
10:45-12:00 HOW: การวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนการจัดทำ Checklists และ Audit Trails
FMEAs และ Control Plans กับการตรวจ Process/Product audit
12:00-13:00 Lunch Break
13:00-14:30 HOW: เทคนิค CAPDO กับการตรวจ /การวิเคราะห์สรุปผลการตรวจ / เทคนิคทางสถิติกับ
การวิเคราะห์ผล Process/Product audit
14:30-14:45 Coffee Break
14:30-16:30 HOW: การวิเคราะห์สรุปผลการตรวจ Process/Product Audit
เทคนิคทางสถิติกับการวิเคราะห์ผล Process/Product Audit
การรายงานผลการตรวจ / การวิเคราะห์ต้นเหตุและการแก้ไขป้องกัน

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

  • ผู้ที่เคยอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949 มาแล้ว
  • ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐาน IATF 16949
  • ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ตรวจประเมินผู้ส่งมอบขององค์กร

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม