มาสเตอร์คลาสสำหรับการประยุกต์ใช้ APQP 3rd edition และ Control Plan 1st edition (A Comprehensive Masterclass for APQP 3rd Edition and Control Plan 1st Edition Practitioners)

สัมมนาวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อเข้าใจแนวคิดและแนวทางของการวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นระบบและการออกแบบแผนการควบคุมการผลิตตามแนวทางของคู่มือฉบับใหม่ APQP 3rd และ Control Plan 1st ขององค์กร AIAG และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้สอดคล้องตามคู่มือฉบับใหม่ดังกล่าวและสามารถจัดการการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า.

รายละเอียดหลักสูตร

 • หลักการพื้นฐานและวงจรของการวางแผนคุณภาพของผลิภัณฑ์
 • การเริ่มต้นและสิ่งที่จำเป็นของการวางแผนการวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • การคัดเลือก Supplier (Sourcing) ในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ / Sourcing Checklist  (Workshop)
 • 5 Phases สำหรับการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ / ผังเวลาของการวางแผนคุณภาพ
 • Inputs / Outputs สำหรับ Phase 1 การวางแผนและกำหนดโครงการ
 • Gated Management / APQP Program Metrics / Risk Factor Checklist (Workshop)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงในช่วง APQP / Change Management Checklist (Workshop)
 • การประเมินและจัดการความเสี่ยงของการทำโครงการใหม่ (Risk Assessment & Mitigation)      
 • Product Quality Planning Summary and Approval Gate 0, Gate 1 (Workshop)
 • Outputs สำหรับ Phase 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การกำหนดและควบคุม Special Characteristics
 • การประเมินความเป็นไปได้โดยทีมงาน (Workshop)
 • Outputs สำหรับ Phase 3 การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
 • การเริ่มการออกแบบกระบวนการด้วย Process Flow Chart (Workshop)
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย PFMEA (Workshop)
 • การออกแบบวิธีการควบคุมการผลิตด้วย Control Plan (Pre-launch) (Workshop)
 • Safe Launch Control Plan / Control Plan Special Characteristics
 • Control Plan กับ Special Characteristics / Pass-Through Characteristics, Error-proofing,    
 • Rework/Repair, Directed Supply)
 • การใช้ Control Plan อย่างมีประสิทธิผล (RFMEA, การทวนสอบ CP, การใช้ Software จัดทำ  CP, การควบคุมความเสี่ยงของการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย, การจัดการความผิดปกติ)
 • Outputs สำหรับ Phase 4 การทดสอบยืนยันผลิตภัณฑ์และกระบวนการ    
 • การทดลองการผลิตเพื่อทดสอบยืนยันการออกแบบ (Workshop)
 • การประเมินความสามารถของกระบวนการผลิต (Cpk/Ppk) (Workshop)
 • การประเมินความสามารถของกระบวนการวัด (MSA)
 • Outputs สำหรับ Phase 5 การรับข้อมูลตอบกลับ การประเมินผล และการแก้ไขป้องกัน
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง / การจัดการกับบทเรียนที่ล้มเหลวและสิ่งที่ประสบความสำเร็จ
 • การเตรียมตัวเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในคู่มือฉบับใหม่ APQP 3rd/Control Plan 1st

วิทยากร

อาจารย์อภิชัย ทวีชาติ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ความชำนาญภาษา:Thai / English / Chinese (Mandarin and Cantonese)
ประสบการณ์และความชำนาญ

 • IATF Approved Witness Auditor for IATF16949:2016 (Under SMMT, IATF Oversight (UK))
 • VDA Approved Trainer for VDA6.3: Process Audit (3rd Edition, 2016)
 • ODETTE International Approved Trainer for MMOG/LE 4th edition
 • SMMT IF Approved Trainer for Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by – IATF Oversight (UK)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม