Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK) (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 27-31 มีนาคม 2566
เวลา 09.00-17.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

 • โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016
 • โครงสร้างของ ISO 9001:2015
 • ทฤษฎีของการตรวจประเมิน
 • ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน
 • แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
 • เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process)
 • กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF
 • กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949
 • หลังจากอบรมเสร็จจะมีการสอบวัดผล หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ (กรณีสอบไม่ผ่าน ทุกครั้งที่มีการเข้าสอบใหม่ มีค่าดำเนินการในการสอบ)

วิทยากร: อาจารย์อภิชัย ทวีชาติ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ:

 • 16 ปีในการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร (ISO 9001, IATF16949, VDA6.3, MMOG/LE)
 • 10 ปีในการเป็นผู้ตรวจประเมิน CB ISO 9001, IATF 16949 (TUV Rhienland, LRQA, UL)
 • 7 ปี ในโรงงานผู้ประกอบรถยนต์ (TOYOTA MOTORS, GENERAL MOTORS)
 • 5 ปีในการเป็น IATF 16949 WITNESS AUDITOR
 • เป็นผู้แปลที่ได้รับการอนุมัติจาก IATF และ AIAG แปล IATF 16949 STANDARD, SI และคู่มือเครื่องมือยานยนต์ทั้ง 9เล่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม