เรียนลัดข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น.

Objectives /วัตถุประสงค์:

เพื่อทบทวนข้อกำหนด IATF16949:2016 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานดังกล่าว

Course contents/ รายละเอียด:

เรียนลัดข้อกำหนด IATF 16949:2016

 • มาตรฐาน IATF 16949 คืออะไร
 • IATF 16949 ประยุกต์ใช้ที่ไหนได้บ้าง
 • ข้อกำหนด IATF 16949 :
 • บริบทขององค์กร
 • ภาวะความเป็นผู้นำ
 • การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง
 • ทรัพยากรที่สนับสนุนการดำเนินงาน
 • การดำเนินงาน
 • การประเมินผลการดำเนินงาน
 • การปรับปรุง

Objectives /วัตถุประสงค์:
เพื่อทบทวนกระบวนการตรวจประเมินภายใน วิธีการวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนด IATF16949:2016

Course contents/ รายละเอียด:

การตรวจติดตามภายใน IATF 16949:2016

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมิน
 • IATF16949 กับการตรวจประเมินภายใน
 • กระบวนการตรวจประเมิน
 • การวางแผนแบบ Process Approach
 • คุณสมบัติ ผู้ตรวจประเมิน
 • การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน
 • การจัดทำ Audit Checklist แบบ Process Approach (Risk-based Thinking)
 • การวางแผนการตรวจ CSR
 • การตรวจประเมินโดยเทคนิค CAPDo
 • เทคนิคการตั้งคำถามและหาหลักฐาน
 • เทคนิคการตรวจประเมินระบบ กระบวนการผลิต และ ผลิตภัณฑ์
 • การทำรายงานผลการตรวจประเมินและการออก NCR/CAR
 • การวิเคราะห์การแก้ไขและการทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไขป้องกัน

วิทยากร: อาจารย์กิตติชัย พรจำเริญรัตน์
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ: ประสบการณ์ 17 ปี ด้านคุณภาพสำหรับทั้งการประกันคุณภาพและคุณภาพของซัพพลายเออร์และมีประสบการณ์ 12 ปีในสาขาการจัดซื้อ รวมถึงกิจกรรม VEVA (Value Engineering Value Analysis)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม