Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK) (บรรยายภาษาไทย) **Licensed Course

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 27-31 มีนาคม 2566 (ออนไลน์)
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 26-30 มิถุนายน 2566 (จัดที่โรงแรม)
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 (ออนไลน์)
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 (ออนไลน์) (เวลา 09.00-17.00 น.)

รายละเอียดของหลักสูตร

 • โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016
 • โครงสร้างของ ISO 9001:2015
 • ทฤษฎีของการตรวจประเมิน
 • ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน
 • แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
 • เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process)
 • กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF
 • กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949
 • หลังจากอบรมเสร็จจะมีการสอบวัดผล หากสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ (กรณีสอบไม่ผ่าน ทุกครั้งที่มีการเข้าสอบใหม่ มีค่าดำเนินการในการสอบ)

วิทยากร

อภิชัย ทวีชาติ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ความชำนาญภาษา: Thai / English / Chinese (Mandarin and Cantonese)
ประสบการณ์และความชำนาญ

 • IATF Approved Witness Auditor for IATF16949:2016 (Under SMMT, IATF Oversight (UK))
 • VDA Approved Trainer for VDA6.3: Process Audit (3rd Edition, 2016)
 • ODETTE International Approved Trainer for MMOG/LE 4th edition
 • SMMT IF Approved Trainer for Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by – IATF Oversight (UK)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม