หลักสูตร ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ APQP

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (09.00-16.00 น.)

ทำไมต้องเรียน

เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการและเทคนิคในการทำ APQP เพื่อประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริงและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากระบวนการขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมแต่ละ phase ของ APQP

รายละเอียดของหลักสูตร

 • แนวคิดและเป้าหมายของการทำ APQP
 • การจัดตั้งทีมและกำหนดขอบเขต
 • ภาพรวมของระยะทั้ง 5 ของ APQP
 • ขั้นตอนการทำ APQP ทั้ง 5 ระยะและความเชื่อมโยงของแต่ละระยะ
 • เทคนิคที่มีส่วนช่วยในการทำ APQP อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อุปสรรคที่มักจะพบขณะทำ APQP
 • การเชื่อมโยงของการทำ APQP กับ FMEA, SPC, MSA, PPAP
 • Workshop การทำ APQP และความต้องการของลูกค้า

ใครต้องเรียน

ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน ที่ต้องการเข้าใจ หลักของกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

วิทยากร: SOMBAT KHAJORNCHAIKUL

การศึกษา

 • Samutprakarn technique college Machine Drawing
 • Diploma in Rajamangala Institute of Technology North Bangkok Campus Engineering Drawing and Product Design
 • Bachelor’s degree in King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok Material Handling Technology Engineering
 • Bachelor’s degree of Sukhothai Thammathirat University
 • Bachelor’s of Science Occupational Health and Safety

ประสบการณ์และความชำนาญ

 • QA/QC System, Inspection, Supplier Quality Management System and Development, Calibration
 • Quality Management System Requirement ISO/TS 16949, ISO9000,ISO14000,TPM -5S, Lean, Kaizen,QC7 Tool, QCC, OJT -why-why analysis, 8D Report, Cause and Effect Diagrams

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม