เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายจัดซื้อ

เมื่อองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อ  แผนกจัดซื้อจะต้องพยายามจัดซื้อให้ดีที่สุด คำว่าดีที่สุด คือจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก การประเมินผู้ขาย ตลอดจนการออก PR PO ที่ครบถ้วน โดยกหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคและข้อกำหนดพื้นฐานที่ต้องมี ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้พนักงานแผนกจัดซื้อเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของแผนกจัดซื้อและทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

รายละเอียดหลักสูตร

  • การออกแบบกระบวนการจัดซื้อ / ขั้นตอนกิจกรรมการจัดซื้อ
  • การกำหนด KPI และการจัดทำ ACTION PLAN
  • การจัดทำ JOB DESCRIPTION สำหรับพนักงานในแผนกจัดซื้อ
  • การกำหนดความสามารถและ TRAINING NEEDS สำหรับพนักงานจัดซื้อ
  • การคัดเลือก SUPPLIER ใหม่และการจัดทำ APPROVED VENDOR LIST (AVL)
  • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ PR/PO
  • การประเมินผลการดำเนินงานของ SUPPLIER
  • การสื่อสารกับ SUPPLIER
  • เนื้อหาที่สอดคล้องตามข้อกำหนดเสริมของ IATF16949 การพัฒนา SUPPLIER, SUPPLIER AUDIT

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ,วิศวกร,หัวหน้างาน,ผู้รับผิดชอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม