เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายประกันคุณภาพ-QA

การควบคุมคุณภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ ISO ให้ความสำคัญไม่แพ้แผนกอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของการทำระบบเลยก็ว่าได้ เพราะมันส่งผลตรงถึงลูกค้าได้  หลักสูตรนี้จึงรวบรวมเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมีระบบ และการแก้ไขป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอีก ตลอดจน ความเข้าใจในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือ ทั้งบุคคลากรและเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการตรวจติดตามภายในให้สอดคล้องตาม ISO

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการแข่งขันที่สูงขึ้นและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างรวดเร็วและไม่เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็นดังนั้น

เพื่อการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขข้อร้องเรียนรวมถึงการเขาในกระบวนการสอบเทียบและแนวทางในการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร

 • ขั้นตอน การจัดการข้อร้องเรียนรับและบันทึกข้อร้องเรียน
 • เทคนิคการจัดการแก้ไขและหาสาเหตุ
 • การป้องกันการเกิดซ้ำ
 • การติดตามและการสื่อสาร
 • ปิดข้อร้องเรียน
 • ความหมายของการสอบเทียบ
 • คุณสมบัติของผู้สอบเทียบ
 • การจัดการเครื่องมือวัดในองค์กร
 • การจัดทำแผนการสอบเทียบ
 • การอ้างอิงมาตรฐานของเครื่องมือวัดและเกณ์การยอมรับ
 • การจัดการเครื่องมือวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
 • ความหมายและประเภทของการตรวจติดตาม
 • การวางแผนการตรวจติดตามภายใน
 • ติดตามผลและปิดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม