เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO 14001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

          เพื่อทราบถึงข้อกำหนด 10 ข้อกำหนดในการจัดทำระบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กับธุรกิจขององค์กร รวมถึง การทราบแนวทางการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

 • แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
 • เบื้องต้นเพื่อเข้าใจประโยชน์ในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • บริบทองค์กร และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ความเป็นผู้นำ
 • การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง (ประเด็นสิ่งแวดล้อม , กฎหมาย , แผนการจัดการ , เป้าหมาย
 • ทรัพยากรที่สนับสนุนการดำเนินงาน
 • การวางแผนควบคุมการปฏิบัติการ
 • การเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
 • การประเมินสมรรถนะ / การปรับปรุง
 • แนวทางการวางแผนการตรวจติดตามภายใน , การเตรียมตัวก่อนการตรวจติดตามภายใน
 • การดำเนินการตรวจประเมิน , การจัดทำรายงาน , การแก้ไขไปที่สาเหตุในระบบการตรวจติดตามภายใน       

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

EMR, DCC, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , ผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือผู้สนใจในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม