เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายสารสนเทศ

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตการทำงานมากขึ้น หลักสูตรนี้ได้รวบรวม แนะแนววิธีการเข้าถึงและป้องกันข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ประกอบกับการจัดเก็บ การสื่อสาร และแผนการป้องกันในกรณีฉุกเฉินโดยสอดคล้องตาม ISO อีกด้วย

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อสร้างมาตรฐาน ในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีศักยภาพเสริมสร้างองค์กร รวมทั้งให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบบริหารงานคุณภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

  • ความหมายของระบบ
  • การกำหนดนโยบายการใช้สารสนเทศ
  • การกำหนด KPI
  • การควบคุมการปฏิบัติงาน
  • การควบคุมในระบบสารสนเทศ
  • การควบคุมระบบงานสารสนเทศ
  • ภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ (Cyber attack)

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้จัดการ, วิศวกรสารสนเทศ, หัวหน้างาน, ผู้รับผิดชอบหรือผู้สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม