เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

แผนกวิศวกรรมการผลิตนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแผนกไหนเลย วิศวกรที่ทำงานในด้านนี้ต้องสามารถเข้าใจและมองภาพใหญ่ ในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียกว่า ต้องดูแลตั้งแต่การออกแบบกระบวนการ ไปจนถึงขั้นตอนเพื่อผลิตสินค้าออกมาได้จริง หลักสูตรนี้จะสอนครอบคลุมที่เกี่ยวข้องที่วิศวกรในตำแหน่งนี้ต้องรู้

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร:

เพื่อให้พนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการของแผนก Production Engineering ขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมการผลิตหรือออกแบบกระบวนการผลิต และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของหลักสูตร:

  • การจัดตั้งทีมงาน
  • การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan
  • การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน
  • การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ
  • การทดสอบยืนยันผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
  • การผลิต การประเมินผลและการแก้ไขป้องกัน

ผู้ที่ควรเข้าเรียน:

ผู้จัดการแผนก Production Engineering, พนักงานแผนก Production Engineering, Internal Auditor, Supplier Auditor

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม