เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO45001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

      เพื่อเป็นการเรียนลัดข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แบบเน้นจุดที่สำคัญและต้องให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และวิธีการตรวจติดตามที่นำไปประยุกต์ เพื่อทวนสอบประสิทธิผลต่อการจัดการขององค์กรตามจุดมุ่งหมายที่จัดทำระบบ

รายละเอียดหลักสูตร

 • หัวใจของระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO45001:2018)
 • ภาพรรวม ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร
 • ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 5 ความเป็นผู้นำ
 • ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนจัดการ
 • ภาพรวม ข้อกำsนดที่ 7 การสนับสนุน
 • ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 8 การวางแผนควบคุมดำเนินการ
 • ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะของระบบจัดการ
 • ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง
 • แนวทาง และหลักการจัดทำกระบวนการ Internal Audit
 • เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อจัดทำคำถาม (แผนภูมิเต่า)
 • Work Shop (แนภูมิเต่าเพื่อการตั้งคำถาม)                    
 • เทคนิคการตรวจติดตามโดยใช้ Mind Map
 • หลักการเขียน NCR ที่ถูกต้อง (Work Shop)

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO 45001:2018
 • ผู้ที่สนในในระบบการจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ขององค์กร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม