Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st&2nd Party Auditors By IATF Oversight UK (บรรยายภาษาไทย)

รายละเอียดหลักสูตร

 • โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016
 • โครงสร้างของ ISO 9001:2015
 • ทฤษฎีของการตรวจประเมิน
 • ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน
 • แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
 • เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
 • กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process)
 • กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF
 • กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949
 • การสอบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินท้้งความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้

สอบผ่าน ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ

รุ่นที่จัดสัมมนา Online

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม