เอกสารแก้ไขข้อผิดพลาดของคู่มือ Rules for achieving and maintaining IATF recognition 5th Edition 1st November 2016

เนื่องจากหนังสือคู่มือ Rules for achieving and maintaining IATF recognition (5th Edition) ฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดย IATF พบว่ามีข้อผิดพลาดในตารางแสดงตัวอย่างการคำนวณจำนวนวันในการตรวจประเมิน ที่ท้ายเล่มของคู่มือ

ทาง IATF จึงมีประกาศข้อผิดพลาดของคู่มือ Rules for achieving and maintaining IATF recognition (5th Edition) ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ในรูปของเอกสารการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์เอกสาร (Errata sheet) ไว้ในเว็บไซต์ของ IATF เพื่อให้ลูกค้าทั่วโลกได้ดาวน์โหลด

และกำหนดให้ประเทศที่แปลเป็นภาษาที่ 2 ทั่วโลก แปลเอกสารการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์เอกสาร (Errata sheet) โดยแนบเอกสารชุดนี้ ไปกับคู่มือ Rules for achieving and maintaining IATF recognition (5th Edition) ที่จะขายด้วย แต่ทางเราขออนุญาตส่งเป็น PDF ไฟล์ให้นะครับ รบกวนพิมพ์และแนบเอาไว้กับ หนังสือ Rules for achieving and maintaining IATF recognition (5th Edition) ได้เลยครับ

ดาวน์โหลดเอกสารการแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์เอกสาร (Errata sheet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *