ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติที่เชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐานระบบการจัดการสากล

นโยบายบริษัท

มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศทางด้านการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจด้วยความเป็นมืออาชีพและการบริการที่มาจากใจของบุคลากรในองค์กรโดยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการถ่ายทอดที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน

รู้จักควอลิตี้ พาร์ทเนอร์

ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ ก่อตั้งโดยมีแนวคิดมาจากความต้องการช่วยเหลือและพัฒนาองค์กร ในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการจัดทำระบบการจัดการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อาทิ

  • ISO 9001, ISO 14001
  • ISO/TS 16949
  • OHSAS 18001
  • ISO 13485
  • AS 9001
  • ISO 22000

โดยผ่านมุมมองของผู้ตรวจสอบ (Auditor) จากสถาบันที่ให้การรับรอง (Certification Body) ชั้นนำระดับโลกหลาย ๆ แห่ง ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการจัดการ ISO มากกว่า 500 บริษัทรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Experts) เฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ อีกด้วย โดย QP มีความมุ่งมั่นที่จะให้ บริการที่เป็นเลิศทางด้านการให้ปรึกษาและการฝึกอบรมแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจด้วยความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่มาจากใจของบุคลากรในองค์กรซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการถ่ายทอดที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน

หลักการและแนวคิด

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบและฝึกอบรมให้กับบริษัทต่าง ๆมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้เราเล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆของแต่ละองค์กร ที่อยากจะมีระบบการบริหารงานที่ดีแต่ผลที่ได้รับกลับไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักการบริหารจัดการ ปัญหาหลักที่พบคือ ทำตามแบบอย่างของที่ปรึกษามากเกินไป ไม่นำมาคิดต่อหรือประยุกต์ให้เหมาะสมสำหรับองค์กรของตน เน้นเรียนและฝึกอบรมเพื่อเก็บประวัติตามข้อกำหนดมากกว่าที่จะวัดผลว่าเรียนแล้วนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ ใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารมากเกินไป มากกว่าที่จะมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของการนำระบบไปใช้และรวมถึงไม่นำข้อมูลที่เก็บ มาวิเคราะห์ และนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้บริษัทของเราจึงมีภารกิจที่อยากจะช่วยให้องค์กรต่างๆได้มีระบบการบริหารงานที่ดีและยั่งยืน รวมถึงความคุ้มค่าที่ได้รับจากการทำระบบสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

“งานขายไม่ใช่แค่เรามีสินค้า แล้วบอกว่าเรามีอะไรขายโดยไม่ได้สนใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของงานขายคือการฟัง ฟังอย่างตั้งใจให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เราเชื่อมั่นว่า Customer Focus นี้ จะเป็นการจุดประกายให้เราสามารถสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพและการบริการที่ตอบสนอง ตรงใจของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ขอให้ QPได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณ QP จะอยู่เคียงข้างคุณและจะพัฒนาไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ให้ไปถึงสิ่งที่ดีที่สุด โดยมี QP คอยช่วยเหลือตลอดเวลา”

ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ผ่านการเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบจากสถาบันที่ให้การรับรอง (Certification Body) ชั้นนำระดับนานาชาติในหลากหลายมาตรฐาน อีกทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคเฉพาะทางในหลักสูตรต่างๆ โดยทีมงานของเราทุกท่านต้องผ่านการอบรมเพื่อปรับแนวทางการให้บริการของเราให้เป็นไปทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทและมีมาตรฐานการทำงานเดียวกัน
เรายึดมั่นในการทำงานที่มีมาตรฐานสูง โดยเราจะมีการหาความรู้ใหม่ๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ผลสำเร็จจากการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และทีมเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำงานทุกชิ้นให้เสร็จลุ่ล่วง โดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ไม่มีการทอดทิ้งก่อนจบงาน

เรายึดมั่นในการทำงานที่มีมาตรฐานสูง โดยเราจะมีการหาความรู้ใหม่ๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ผลสำเร็จจากการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และทีมเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำงานทุกชิ้นให้เสร็จลุ่ล่วง โดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ไม่มีการทอดทิ้งก่อนจบงาน

เราต้องการให้ลูกค้าได้รับบริการที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย ซึ่งไม่แพงอย่างคิด เพราะเรามุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสานต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรสูงสุด