Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st&2nd Party Auditors By IATF Oversight UK (บรรยายภาษาไทย)

รายละเอียดหลักสูตร โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016 โครงสร้างของ ISO 9001:2015 ทฤษฎีของการตรวจประเมิน ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์ การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949 การสอบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินท้้งความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ สอบผ่าน ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ รุ่นที่จัดสัมมนา Online รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 4 วันที่ […]

เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO45001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้       เพื่อเป็นการเรียนลัดข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แบบเน้นจุดที่สำคัญและต้องให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และวิธีการตรวจติดตามที่นำไปประยุกต์ เพื่อทวนสอบประสิทธิผลต่อการจัดการขององค์กรตามจุดมุ่งหมายที่จัดทำระบบ รายละเอียดหลักสูตร หัวใจของระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO45001:2018) ภาพรรวม ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 5 ความเป็นผู้นำ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนจัดการ ภาพรวม ข้อกำsนดที่ 7 การสนับสนุน ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 8 การวางแผนควบคุมดำเนินการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะของระบบจัดการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง แนวทาง และหลักการจัดทำกระบวนการ Internal Audit เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อจัดทำคำถาม (แผนภูมิเต่า) Work Shop (แนภูมิเต่าเพื่อการตั้งคำถาม)                     เทคนิคการตรวจติดตามโดยใช้ Mind Map หลักการเขียน NCR ที่ถูกต้อง (Work Shop) ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ […]

เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO 14001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้           เพื่อทราบถึงข้อกำหนด 10 ข้อกำหนดในการจัดทำระบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม กับธุรกิจขององค์กร รวมถึง การทราบแนวทางการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รายละเอียดหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เบื้องต้นเพื่อเข้าใจประโยชน์ในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในองค์กร บริบทองค์กร และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเป็นผู้นำ การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง (ประเด็นสิ่งแวดล้อม , กฎหมาย , แผนการจัดการ , เป้าหมาย ทรัพยากรที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวางแผนควบคุมการปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน การประเมินสมรรถนะ / การปรับปรุง แนวทางการวางแผนการตรวจติดตามภายใน , การเตรียมตัวก่อนการตรวจติดตามภายใน การดำเนินการตรวจประเมิน , การจัดทำรายงาน , การแก้ไขไปที่สาเหตุในระบบการตรวจติดตามภายใน        ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ EMR, DCC, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , ผู้ที่มีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือผู้สนใจในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้การเป็น DCC มืออาชีพ

ข้อกำหนด ISO9001/IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับ DCC การออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ DCC เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการ และการจัดทำ Action Plan การจัดทำ Job Description กำหนดความสามารถ Training needs การกำหนดความรู้ขององค์กร สำหรับกระบวนการเกี่ยวข้องกับ DCC เทคนิคการจัดทำเอกสาร/แก้ไขเอกสาร เทคนิคการควบคุมเอกสารภายในและภายนอก เทคนิคการกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสารเมื่อครบกำหนด ปัญหาที่ DCC ต้องประสบและแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายคลังสินค้า และโลจิสติกส์

แผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์มีกิจกรรมมากมายในเชิงการจัดการ หลักสูตรนี้ จะเพิ่มเติมเทคนิคการดูแลและจัดการสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการจัดส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องจัดลำดับความสำคัญของสินค้าให้ง่ายในการควบคุม ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้พนักงานแผนกคลังสินค้า/โลจิสติกส์ เข้าใจถึงข้อกำหนด ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของแผนกคลังสินค้า/โลจิสติกส์ และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงเทคนิคในการจัดการ รายละเอียดหลักสูตร ข้อกำหนดISO9001/IATF1694 ที่เกี่ยวข้องกับแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์ การออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวกับแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการและการจัดทำAction plan การจัดทำ Job Description สำหรับพนักงานในแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์ การกำหนดความสามารถ Training Needs สำหรับพนักงานคลังสินค้า/โลจีสติกส์ การกำหนดความรู้ขององค์กร (Organization Knowledge) สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวกับข้องกับแผนกคลังสินค้า/โลจีสติกส์ เทคนิคการดูแลและจัดการคลังสินค้า เทคนิคการจัดการส่งมอบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้จัดการแผนก, หัวหน้างาน , พนักงานในแผนก

เรียนลัดข้อกำหนดและ การตรวจติดตามภายใน ISO9001

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้       เพื่อเป็นการเรียนลัดข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพ แบบเน้นจุดที่สำคัญและต้องให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และวิธีการตรวจติดตามที่นำไปประยุกต์ เพื่อทวนสอบประสิทธิผลต่อการจัดการขององค์กรตามจุดมุ่งหมายที่จัดทำระบบ รายละเอียดหลักสูตร หัวใจของระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO9001:2018) ภาพรรวม ข้อกำหนดที่ 4 บริบทองค์กร ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 5 ความเป็นผู้นำ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผนจัดการ ภาพรวม ข้อกำsนดที่ 7 การสนับสนุน ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 8 การวางแผนควบคุมดำเนินการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะของระบบจัดการ ภาพรวม ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง แนวทาง และหลักการจัดทำกระบวนการ Internal Audit เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อจัดทำคำถาม (แผนภูมิเต่า) Work Shop (แนภูมิเต่าเพื่อการตั้งคำถาม)                     เทคนิคการตรวจติดตามโดยใช้ Mind Map หลักการเขียน NCR ที่ถูกต้อง (Work Shop) ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ […]

QMR มืออาชีพ

ความเข้าใจหลักบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ และข้อกำหนด ISO9001 ที่เกี่ยวข้องกับ QMR การออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ QMR เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) กระบวนการ และการจัดทำ Action Plan บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ QMR กำหนดความสามารถของ QMR เทคนิคการธำรงรักษาระบบอย่างมีประสิทธิผล เทคนิคการจัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ทคนิคการเสนอข้อมูลเสนอข้อมูลใน Management review ปัญหาที่ QMR ต้องประสบและแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายบุคคล

แผนก HR ถือว่าเป็นแผนกแรกๆ ที่คัดกรองบุคคลากรเข้ามาทำงานตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ ตามที่ ISO กำหนดนั้น หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นสอนตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ที่จำเป็นต้องมีในแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนา การวางแผนการอบรมที่จำเป็น และการประเมินผลว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือIATF16949: 2016 ทีเกี่ยวกับกิจกรรมของทรพยากรบุคคล และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม รายละเอียดหลักสูตร การออกแบบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การออกแบบกระบวนการ การทำให้เกิดความสามารถ(อบรม) การประยุกต์ใช้ JD/JS และการจัดการความรู้องค์กร Risk Analysis and Objective Target ข้อกำหนดสำหรับ IATF16949:2016 ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้จัดการและพนักงานแผนกบุคคล, SUPPLIER AUDIT

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

แผนกวิศวกรรมการผลิตนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแผนกไหนเลย วิศวกรที่ทำงานในด้านนี้ต้องสามารถเข้าใจและมองภาพใหญ่ ในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียกว่า ต้องดูแลตั้งแต่การออกแบบกระบวนการ ไปจนถึงขั้นตอนเพื่อผลิตสินค้าออกมาได้จริง หลักสูตรนี้จะสอนครอบคลุมที่เกี่ยวข้องที่วิศวกรในตำแหน่งนี้ต้องรู้ ทำไมต้องเรียนหลักสูตร: เพื่อให้พนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการของแผนก Production Engineering ขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมการผลิตหรือออกแบบกระบวนการผลิต และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหลักสูตร: การจัดตั้งทีมงาน การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ การทดสอบยืนยันผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การผลิต การประเมินผลและการแก้ไขป้องกัน ผู้ที่ควรเข้าเรียน: ผู้จัดการแผนก Production Engineering, พนักงานแผนก Production Engineering, Internal Auditor, Supplier Auditor

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายสารสนเทศ

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตการทำงานมากขึ้น หลักสูตรนี้ได้รวบรวม แนะแนววิธีการเข้าถึงและป้องกันข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ประกอบกับการจัดเก็บ การสื่อสาร และแผนการป้องกันในกรณีฉุกเฉินโดยสอดคล้องตาม ISO อีกด้วย ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อสร้างมาตรฐาน ในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีศักยภาพเสริมสร้างองค์กร รวมทั้งให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบบริหารงานคุณภาพ รายละเอียดหลักสูตร ความหมายของระบบ การกำหนดนโยบายการใช้สารสนเทศ การกำหนด KPI การควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมในระบบสารสนเทศ การควบคุมระบบงานสารสนเทศ ภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ (Cyber attack) ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้จัดการ, วิศวกรสารสนเทศ, หัวหน้างาน, ผู้รับผิดชอบหรือผู้สนใจ