การตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำหรับ IATF 16949:2016

รหัสวิชา ITS032(Course: Manufacturing Process and Product Audit for IATF 16949:2016) ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในได้เรียนรู้ถึงการวางแผนและวิธีการตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลและมีประโยชน์ต่อองค์กรและการเชื่อมโยงของการตรวจประเมินทั้งสองประเภท. รายละเอียดหลักสูตร 09:00-10:30 WHY/WHAT: Process Audit/Product Audit ใน ISO/TS16949 คืออะไร / WHERE: ใช้Process/Product Audit ที่ไหน WHEN/WHO: เมื่อไรต้องทำ Process/Product Audit / ทำ/ คุณสมบัติของผู้ตรวจ /HOW: วางแผนการทำ Product/Process Audit อย่างมีประสิทธิผล10:30-10:45 Coffee Break10:45-12:00 HOW: การวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนการจัดทำ Checklists และ Audit TrailsFMEAs และ Control Plans กับการตรวจ Process/Product audit12:00-13:00 Lunch Break13:00-14:30 HOW: […]

การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษตามข้อกำหนด CQI-12

รหัสวิชา ITS030(Course: CQI-12: Coating System Assessment) Course title Intoduce The Special Process: Coating System Assessment, 2nd edition contains some new requirements, changed requirements and clarifications that the supplier organization will need to consider in making its self assessment. Purpose & objective: To understand the special process management system of Coating process (CQI-12) and able to […]

การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษตามข้อกําหนด CQI-11 (Plating Process)

รหัสวิชา ITS029(Course : CQI-11 Plating System Assessment) CQI 11 course outline First day CQI 11 INTRODUCTION PLATING SYSTEM ASSESSMENT GOALS ASSESSOR QUALIFICATIONS INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE COVER SHEET Plating Systems Assessment Section 1 Management responsibility and Quality Plaining Section 2 Floor and Material Handling Section 3 Equipment Second day Section 3 Equipment (Continue) Section 4 […]

การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษตามข้อกำหนด CQI-9

รหัสวิชา ITS028(Course : CQI-9 Heat Treat System Assessment) Course title Introduction of CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assessment Purpose & objective: To understand the special process management system of Heat Treating process (CQI-9) and able to conduct the system assessment internally and applying to relevant suppliers. Contents: What is CQI-9: Heat Treat System Assessment […]

Professional 2nd Party Auditor

รายละเอียดของหลักสูตร วันที่ 109:00 – 10:30 Part 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Audit และ 2ns Party Auditทำไมและเมื่อไรต้องทำ 2nd Party Audit10:30 – 10:45 Coffee Break10:45 – 12:00 Part 1 กระบวนการตรวจประเมิน 2ndParty Audit12:00 – 13:00 Lunch13:00 – 14:30 Part 2 การวางแผนการตรวจประเมิน 2nd Party Auditคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน 2nd Party Audit14:30 – 14:45 Coffee Break14:45 – 16:30 Part 3 การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน วันที่ 209:00 – 10:30 Part […]

ความเข้าใจภาพรวม การเชื่อมโยง Core Tools และ IATF 16949:2016 แบบมืออาชีพ

รหัสวิชา ITS025(Course : Understanding Linkage Core Tools and IATF 16949:2016) ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ทีมงานที่ทำระบบ ทราบถึงความรู้แบบเจาะประเด็นเครื่องมือการจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์ Core Tool แต่ละตัว อาทิ APQP, PPAP, SPC, FMEA, MSA รวมถึงที่ความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงไปยังมาตรฐาน IATF 16949 อย่างถูกต้อง พร้อมรับมือการตรวจจากCB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดหลักสูตร ความรู้, ความเชื่อมโยงของ Core tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) กับข้อกำหนด IATF 16949 ทบทวนความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ Core tools ในภาพรวม เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ใน APQP การเชื่อมโยงเครื่องมือแต่ละตัวของCore toolsในการประยุกต์ใช้งานจริง ข้อผิดพลาดของการประยุกต์ใช้ Core tools ในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย แนวทางการตรวจประเมินภายในสำหรับ Core […]

ทบทวนการประยุกต์ใช้ Core Tools สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รหัสวิชา ITS024(Course : Refreshing Automotive Core Tools (APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA)) ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนเครื่องมือหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (Automotive Core Tools), มีความรู้พื้นฐานที่ดี ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง. รายละเอียดหลักสูตร DAY:1 Automotive Core tools กับ ข้อกำหนด IATF 16949:2016 / workshop เริ่มต้นศึกษากระบวนการด้วย Process Flow Chart การประเมินและลดความเสี่ยงกระบวนการด้วย FMEA / workshop ข้อผิดพลาดจากการจัดทำและปรับปรุง FMEA การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค SPC (Stability และ Capability) / workshop Day 2 การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค SPC (Stability และ Capability)—ต่อเนื่อง ข้อผิดพลาดจากการประยุกต์ใช้ […]

เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา ITS023(Course : Practical Audit Techniques for Manufacturing Process and Product Audit) ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในได้เรียนรู้ถึงการวางแผนและวิธีการตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลและมีประโยชน์ต่อองค์กรและการเชื่อมโยงของการตรวจประเมินทั้งสองประเภท. รายละเอียดหลักสูตร หลักการตรวจประเมินเบื้องต้น การวางแผนและการเตรียมตัวก่อนตรวจประเมิน การวิเคราะห์กระบวนการผลิตอย่างรอบด้านโดยใช้แผนภูมิเต่า การเตรียมตัวแบบรู้เขารู้เราก่อนตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จุดอ่อน (weak point) ของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จุดวิกฤต (critical point) ของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การเตรียมรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist) แบบ Process Approach และเทคนิค Mind-Map การเชื่อมโยงผลการประเมินผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ วิธีการและเทคนิคการตรวจประเมินกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การฝึกซ้อมการตรวจประเมินจริงในสายการผลิต การเชื่อมโยงการตรวจประเมินกระบวนการสนับสนุน (Support Process) สำหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการ Maintenance/Tooling/Training ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้ที่เคยอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949 มาแล้ว ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐาน IATF 16949 จำนวนวันที่ใช้อบรม […]

เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบเจาะลึกการตรวจ Core Tools สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รหัสวิชา ITS021(Course : Practical Audit Techniques for Automotive Core Tools) ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016 ได้มีความเข้าใจและประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ Automotive Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) รายละเอียดหลักสูตร ข้อกำหนด IATF 16949:2016 กับ Core Tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) มุมมองและจุดสำคัญที่ CB จะตรวจในการหัวข้อที่เกี่ยวกับ Core Tools ประเด็นปัญหาการประยุกค์ใช้ Core Tools ที่เจอบ่อยในการตรวจ Checklist สำหรับ Internal Audit Core Tools ความเชื่อมโยงในการตรวจ (Linkage) ของ Core […]

(หลักสูตรเร่งรัด) ความเข้าใจภาพรวมของการประยุกต์ใช้ Core Tools สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รหัสวิชา ITS020(Course : Understanding and Implementing of Automotive Core Tools (APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA) รายละเอียดหลักสูตร DAY:1 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย APQP APQP Phase 1-3 การออกแบบ Process Flow Chart การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วย FMEA ข้อผิดพลาดจากการจัดทำและปรับปรุง FAEA Day 2 การนำผลการวิเคราะห์ FMEA ลงสู่ภาคปฏิบัติด้วย Control plan การจัดทำ และ Update Control Plan การเชื่อมโยง Process Flow Chart, FMEA และ Control Plan APQP Phase 3-4 การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคนิค SPC […]