การรับมือกับข้อจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป (ROHS)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ การจะปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อม เช่น RoHS โดยยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้องมี ระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้ามที่เหมาะสม ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นหลักประกันการควบคุมคุณภาพ/การปลอดสารต้องห้ามที่เป็นที่ยอมรับ และจะนำไปสู่การลดภาระในการตรวจสอบกระบวนการผลิต และยืนยันคุณภาพสินค้าในการซื้อขายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ลดต้นทุนค่าทดสอบสินค้าที่เกินความจำเป็น เพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขายสินค้า และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในที่สุด วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระเบียบของ การจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป สถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเข้าใจหลักการใน การสร้างระบบ Green Supply Chain และนำประยุกต์ใช้ในองค์กรและ supplier ได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดหลักสูตร ความเป็นมาของการจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป ระเบียบ การจำกัดการใช้สารเคมีในสหภาพยุโรป และโครงสร้างบริหารควบคุม ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย การจัดทำเอกสารมาตรฐานเพื่อรองรับระเบียบ ROHS ตัวอย่างการดำเนินการตามระเบียบ ROHS การรับมือกับระเบียบ การจำกัดการใช้สารเคมี ในสหภาพยุโรป – Green Supply Chain หลักการสร้างระบบ Green Supply Chain ตัวอย่างการสร้างระบบ Green Supply Chain จำนวนวันที่ใช้อบรม 2 วัน

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

รหัสวิชา IEM009Course : Handling of Hardzadous Chemical ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำสารเคมีไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถควบคุมอันตรายและปฏิบัติงานกับสารเคมี ได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี รายละเอียดหลักสูตร 9.00 – 10.00 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย 10.00 – 10.30 ประเภทของสารเคมีอันตราย 10.45 – 11.30 ความเข้าใจเกี่ยวกับ MSDS 11.30 – 12.00 การควบคุมอันตรายจากสารเคมี 13.00 – 13.30 (ต่อ) การควบคุมอันตรายจากสารเคมี 13.30 – 14.30 การปฏิบัติงาน และการจัดเก็บกับสารเคมีอย่างปลอดภัย 14.30 – 15.00 วิธีดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี 15.00 – 15.30 การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 15.45 – 16.30 ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, […]

การชี้บ่งและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา IEM010Course : Practical and Implemetation of Aspect Iidentification ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการชี้บ่งและการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กร รายละเอียดหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 Environmental Aspects ขั้นตอนของการทำและนำการชี้บ่ง Aspect ไปใช้ สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการชี้บ่ง การบ่งชี้กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ Environmental aspect คืออะไร? Environmental Impacts ตัวอย่าง Impacts Workshop การบ่งชี้ Aspect/Impact ใครควรเป็นผู้บ่งชี้ Significant aspects and impacts? Environmental Aspects Energy Consumption, Water Consumption, Chemical Consumption Environmental Aspects Raw Material and […]

ความรู้เรื่องกฏหมายสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา IEM008Course : Understanding of Environmental Legal Requirements ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ท่านสามารถทราบรายละเอียด และแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รายละเอียดหลักสูตร การชี้บ่งกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ร.บ. การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ ISO 14001 จำนวนวันที่ใช่อบรม 1 วัน

การเป็นผู้ตรวจประเมินภายในอย่างมืออาชีพสำหรับ ISO 14001:2015

Course : Professional Internal Auditor for ISO 14001:2015 ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อเตรียมตัวในการตรวจติดตามภายใน เช่น การเตรียมหลักฐานได้ตรงตามความต้องการของข้อกำหนดโดยเฉพาะ หัวข้อของ บริบทองค์กร , ผู้มีส่วนได้เสีย , ความเสี่ยง และพันธะสัญญาขององค์กร เพื่อให้สามารถเข้าถึงเจตนารมย์ตามความความต้องการของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงทราบหลักเกณฑ์ในการตรวจและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การวางแผน , การเตรียมตัว , การตรวจติดตาม และการติดตามผล เป็นต้น รายละเอียดหลักสูตร ข้อกำหนดที่ทำให้การเตรียมตัว และกระบวนการตรวจติดตามภายในเปลี่ยนแปลง เช่น บริบทองค์กร , ผู้มีส่วนได้เสีย , ความเสี่ยง , พันธะสัญญา , แผนงาน และวัตถุประสงค์เป้าหมาย การประยุกต์เชื่อมโยงให้การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ ความคาดหวังขององค์กร ตามที่ข้อกำหนดฉบับใหม่ต้องการ (ไม่ใช่แค่เพียงตรวจตามข้อกำหนด แต่เป็นไปตาม บริบท และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร) ความจำเป็นในการตรวจติดตามภายใน คุณสมบัติผู้ตรวจติดตาม เพื่อกำหนดผู้ตรวจติดตามอย่างถูกวิธี การเตรียมตัวของผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจ […]

ตีความและประยุกต์ใช้ ISO 14001:2015 โดยมุมมองของผู้ตรวจสอบ

(Course : Understanding and Implementation of ISO 14001:2015) ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อทราบถึงข้อกำหนด 10 ข้อกำหนดในการจัดทำระบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นฉบับล่าสุด และทำให้มั่นใจได้ว่าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการจัดทำอย่างแท้จริงเป็นการตอบโจทย์กับการรักษา สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดหลักสูตร ความมุ่งหวังของข้อกำหนดใหม่เทียบกับข้อกำหนดเดิม การจัดเรียงกลุ่มข้อกำหนดฉบับใหม่ 10 ข้อกำหนด (PDCA) ขอบข่าย คำศัพท์ศัพท์ และความหมายที่มีการเพิ่มเติม เช่น บริบทองค์กร , ความเสี่ยง , พันธะกรณี เป็นต้น (ข้อ 1-3) การทำความเข้าใจกับบริบททขององค์กร (ข้อ 4) เช่น การเข้าใจบริบทองค์กร , ความคัดหวัผู้มีส่วนได้เสีย , ขอบข่ายระบบ , การดำเนินระบบ การดำเนินการของฝ่ายบริหาร (ข้อ 5) เช่น ความเป็นผู้นำ และความมุ่งมั่น , นโยบาย , บทบาทหน้าที่ การวางแผนต่างๆ […]

การสร้างจิตสำนึกมาตรฐาน ISO 14001:2015 สำหรับพนักงาน

รหัสวิชา IEM002Course: ISO 14001:2015 Awareness Training for Employees ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้พนักงานแต่ละฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของ ISO 14001 ว่าเป็นระบบที่มีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร รายละเอียดหลักสูตร สิ่งแวดล้อมคืออะไร ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย จากผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยง สำคัญไฉน การสร้างมลภาวขององค์กรในการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ (บริบท) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากมือเรา คุณช่วยดูแลและป้องกันสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร มาตรฐาน ISO 14001 คืออะไร ทำไมองค์กรจึงต้องสนใจมาตรฐาน ISO 14001 ISO 14001 ช่วยได้อย่างไร คุณมีส่วนร่วมอย่างไรในการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสียอย่างไร ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปฏัติงาน และผู้นใจเกี่ยวกับระบบ ISO 14001 จำนวนวันที่ใช่อบรม 0.5 วัน

ความเข้าใจภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง ISO14001:2015 สำหรับผู้บริหาร

Course : Executive Summary of Changes in ISO 14001:2015 for Management ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ทราบแนวทางการปรับตัวในการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ให้เข้ากับ ISO 14001:2015 ที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร บริบท ผู้มีส่วนได้-เสีย และ การจัดการด้านกลยุทธ์ ขององค์กรกร เป็นต้น รายละเอียดหลักสูตร ความมุ่งหวังของข้อกำหนด ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (ข้อที่ 5) ของ ISO 14001:2015 เทียบกับ ISO 14001:2004 เดิมอย่างไรจึงจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ประสิทธิผลของระบบบริหาร ที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบโดยตรงบริบท และ ผู้มีส่วนได้-เสีย ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่องค์กรมีส่วนรับผิดชอบการแปรเปลี่ยนระบบการบริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร (ธุริกิจสีเขียว)การสนับสนุน แนวคิดเชิงความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้บริหาร ที่มีอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กร จำนวนวันที่ใช้อบรม 0.5 วัน