ความเข้าใจภาพรวมของ ISO45001:2018 สำหรับผู้บริหาร

Course : Executive Summary of ISO 45001:2018 for Management ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ (Why this training course?) เพื่อให้ทราบแนวทางการปรับตัวในการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ให้เข้ากับ ISO45001:2018 ที่มีการประกาศมาตรฐานเพื่อใช้สำหรับทดแทนมาตรฐานการจัดการความปลอด และอาชีวอนามัย (OHSAS18001) ในด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร บริบท ผู้มีส่วนได้-เสีย และ การจัดการด้านกลยุทธ์ ขององค์กรกร เป็นต้นTo be a guideline for adapting the management’s participation to ISO45001: 2018 with a standard declaration to be used to replace the safety management standard and occupational health (OHSAS18001) […]

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ISO45001:2018

Understanding of ISO45001:2018 Legal Requirements ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทราบรายละเอียด และแนวทางในการดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จุดเด่นของหลักสูตร มีการสรุปแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับกฎหมายและข้อกำหนดทุกฉบับที่สำคัญ หลักสูตรรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ครอบคลุมกฎหมายฉบับหลักที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับที่มีการประกาศใหม่ รายละเอียดหลักสูตร ข้อกำหนด ข้อ 6.1.3 กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ลำดับความสำคัญของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัยทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ กฎหมายวัตถุอันตราย และสารเคมี กฎหมายก๊าซ กฎหมายน้ำมันเชื้อเพลิง กฎหมายรังสี กฎหมายหม้อไอน้ำ จำนวนวันที่ใช้อบรม 1 วัน

การชี้บ่งบ่อเกิดอันตราย และการประเมินความเสี่ยง

รหัสวิชา IEM007Course : Practical and Implementation of process risk assessment ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการพิจารณาบ่อเกิดอันตรายได้ครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย , จิตใจ , สุขภาพ เพื่อให้เกิดการจัดการไปยังบ่อเกิดอันตราย และมีการจัดลำดับความเสี่ยงในการดำเนินการอย่างเหมาะสม รายละเอียดหลักสูตร ความเข้าใจในความแตกต่าง บ่อเกิดอันตราย , อันตราย และความเสี่ยง ความเข้าใจในความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด Near miss และ Accident จากสภาพแวดล้อม การพิจารณาความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กร โดยหลัก 4M ตัวอย่างแนวทางในการประเมินความเสี่ยงใน รูปแบบต่าง ๆ การจัดทำมาตรการแผนงานเพื่อจัดการต่อความเสี่ยงที่องค์กรตัดสินใจว่าเป็น High risk Work Shop การประเมินความเสี่ยงในสถานปฏิบัติงานขององค์กร ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ ISO 45001 จำนวนวันที่ใช้อบรม 1 วัน

การเป็นผู้ตรวจประเมินภายในอย่างมืออาชีพสำหรับ ISO 45001:2018

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการตรวจติดตามภายในของ Version ใหม่ (วิเคราะห์สาเหตุ , การแก้ไขเฉพาะหน้า , การขยายผลของปัญหา และการทบทวนความเสี่ยง) เพื่อตอบสนองไปยัง บริบท , ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ขาย , ผู้รับจ้างช่วง , ผู้รับเหมา เป็นต้น และความเสี่ยง ที่เหมาะสมต่อการดำเนินการทางธุรกิจ ขององค์กร รายละเอียดหลักสูตร แนวทางการวางแผนการตรวจติดตามภายในเพื่อให้ส่งประสิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลง แนวทางการตั้งคำถามเพื่อให้เหมาะสมต่อบริบท และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร แนวทางการปฏิบัติตัวของ ผู้ตรวจติดตาม (Auditor) และ ผู้รับการตรวจติดตาม (Auditee) แนวทางการแก้ไข วิเคระห์สาเหตุ การจัดการไปยังสาเหตุ และการเพิ่มเติมการขยายผลของปัญหา พร้อมทั้งการทบทวนความเสี่ยง แนวทางการตรวจติดตาม ผู้รับเหมา , ผู้รับจ้าง และผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ การตรวจโดยมุ่งเน้นระบบการมีส่วนร่วม และคำปรึกษา ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้ตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal Auditor) และผู้สนใจอื่นๆ จำนวนวันที่ใช้อบรม 1 วัน

เรียนรู้ข้อกำหนดใหม่และการปรับระบบเข้าสู่ ISO45001:2018

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการเตรียมตัว และการจัดทำเอกสารเพื่อตอบสนองต่อ Version ใหม่ เพื่อตอบสนองไปยัง บริบท , ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย , และความเสี่ยง ที่เหมาะสมต่อการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กร และประเภทของผู้ที่ต้องควบคุมการดำเนินการปฏิบัติ ด้วยกรรมวิธีการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการด้านระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รายละเอียดหลักสูตร ข้อกำหนดฉบับใหม่ เทียบกับข้อกำหนดฉบับเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางการพิจารณาบริบท ภายใน-ภายนอกองค์กร แนวทางการพิจารณาความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อให้ใช้งานร่วมกับธุรกิจองค์กร การสร้างความชัดเจน การจัดการเพื่อความชัดเจน ผู้รับเหมา , ผู้รับจ้างช่วง , การจัดซื้อ จากผู้ขาย การสร้างความชัดเจนของ การมีส่วนร่วม และคำปรึกษา ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO 45001:2018 ผู้ที่สนในในระบบการจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ขององค์กร จำนวนวันที่ใช้อบรม 1 วัน