(หลักสูตรเร่งรัด) เข้าใจข้อกำหนดและสร้างทีมผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 แบบมืออาชีพ

Course : Shortcut to ISO 9001:2015 Requirements and Internal Audit ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ท่านเกิดความเข้าใจถึงความจำเป็นเกี่ยวกับขั้นตอน ความรู้และทักษะในการวางแผนเตรียม และทำการตรวจติดตามภายในของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงเทคนิคในการตรวจติดตามภายในเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพของบริษัทมีประสิทธิภาพ หลังจากเรียนหลักสูตรนี้ท่านสามารถจะ เข้าใจและอธิบายถึงความหมายทางการตรวจประเมินกระบวนการ, ขอบข่ายและโครงสร้างของ ISO 9001 : 2015 เข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มากขึ้นและเขื่อมโยงกับการทำการตรวจประเมินภายใน เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบและหัวหน้าผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจประสบในขณะตรวจประเมิน เตรียมการตรวจประเมิน, ทำการตรวจประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานและความมีประสิทธิผลของระบบ การเขียนรายงานผลการตรวจระบบอย่างถูกต้องและชัดเจนสำหรับการแก้ไข เข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นที่ต้นเหตุและการติดตามความคืบหน้าของการแก้ไข แนวทางในการตรวจสอบพร้อมทั้งประสบการณ์จริงจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบ รายละเอียดหลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ข้อกำหนดเบื้องต้น ISO 9001:2015 ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน ความเชื่อมโยงระหว่าง ISO 9000 และการตรวจประเมินภายใน ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจประเมิน รูปแบบของการตรวจประเมินภายใน ความสัมพันธ์ของการตรวจประเมินภายใน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตรวจประเมินภายใน วัฏจักรของการตรวจประเมิน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมิน […]

(หลักสูตรเร่งรัด) เข้าใจข้อกำหนดและสร้างทีมผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 แบบมืออาชีพ

Course : Refreshing ISO 9001:2015 Requirements and Internal Audit techniques ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ท่านเกิดความเข้าใจถึงความจำเป็นเกี่ยวกับขั้นตอน ความรู้และทักษะในการวางแผน เตรียม และทำการตรวจติดตามภายในของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงเทคนิคในการตรวจติดตามภายในเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพของบริษัทมีประสิทธิภาพ หลังจากเรียนหลักสูตรนี้ท่านสามารถจะ เข้าใจและอธิบายถึงความหมายทางการตรวจประเมินกระบวนการ, ขอบข่ายและโครงสร้างของ ISO 9001 : 2015 เข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มากขึ้นและเขื่อมโยงกับการทำการตรวจประเมินภายใน เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบและหัวหน้าผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจประสบในขณะตรวจประเมิน เตรียมการตรวจประเมิน, ทำการตรวจประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานและความมีประสิทธิผลของระบบ การเขียนรายงานผลการตรวจระบบอย่างถูกต้องและชัดเจนสำหรับการแก้ไข เข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นที่ต้นเหตุและการติดตามความคืบหน้าของการแก้ไข แนวทางในการตรวจสอบพร้อมทั้งประสบการณ์จริงจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบ รายละเอียดหลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ข้อกำหนดเบื้องต้น ISO 9001:2015 ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน ความเชื่อมโยงระหว่าง ISO 9000 และการตรวจประเมินภายใน ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจประเมิน รูปแบบของการตรวจประเมินภายใน ความสัมพันธ์ของการตรวจประเมินภายใน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตรวจประเมินภายใน วัฏจักรของการตรวจประเมิน […]

หักหลัง QMS Auditor ISO 9001 Experience Exchange by QMS Auditor

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริษัทที่ได้รับการรับรอง ISO9001 แล้วหรือกำลังขอการรับรอง ได้ทราบถึงเทคนิคในการรักษาระบบและเทคนิคในการรับมือกับผู้ตรวจสอบ (Auditor) ซึ่งเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้นั้นล้วนมาจากประสบการณ์จริงของ ผู้ตรวจสอบตลอดจนแนวทางการแก้ไข CAR และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาที่มักจะตรวจพบในแต่ละกระบวนการ รายละเอียดของหลักสูตร : วิธีการรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดแบบ Auditor ทบทวนข้อกำหนดและสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ISO 9001:2008 สิ่งที่ Auditor เน้นก่อนตรวจ และระหว่างตรวจ CAR ที่ Auditor นิยมออก (รวบรวมจาก หลาย CB) แนวทางการแก้ไข CAR ที่ Auditor นิยมออก เทคนิคการรับมือ Auditor ก่อนการตรวจจริง แนวทางการรักษาระบบ ให้แข็งแรง ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม : หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงานที่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001

การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดใหม่ “การคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง”และ “ความรู้องค์กร” ใน ISO 9001:2015

หลักสูตร “ Application of New requirements Risk-Based-Thinking and Organization Knowledge in ISO 9001:2015” ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ทราบแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อความรู้ขององค์กร และ ข้อกำหนด ISO9001:2015และ – การเปลี่ยนแปลง อัพเดท ความรู้ในองค์กร รายละเอียดหลักสูตร Risk-based Thinking และ ข้อกำหนด ISO9001:2015 กระบวนการจัดการความเสี่ยง และ วงจร PDCA การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง การทบทวนและอัพเดทความเสี่ยง ความรู้ขององค์กร และ ข้อกำหนด ISO9001:2015 การกำหนดความรู้ในองค์กร การรักษาความรู้ในองค์กร การเปลี่ยนแปลง อัพเดท ความรู้ในองค์กร วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกมส์ ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ QMR , DCC […]

การเป็นผู้ตรวจประเมินภายในมืออาชีพสำหรับ ISO9001:2015

รหัสวิชา IQM004Course : Professional Internal Auditor for ISO9001:2015 วัตถุประสงค์หลักสูตรนี้ เพื่อเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และ เทคนิค ในการตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐาน ISO9001:2015 และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินจริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดหลักสูตร วันที่ 109:00 – 09:45 ความหมายและประเภทของการตรวจประเมินข้อกำหนด ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับการตรวจประเมินภายใน09:45 – 10:30 กระบวนการ / วัฏจักรของการตรวจประเมินการวางแผนการตรวจประเมินแบบเน้นกระบวนการ (Process Approach)10:30 – 10:45 พัก10:45 – 12:00 ความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจประเมิน และ วิธีการพัฒนาการเตรียมการก่อนตรวจประเมิน และ เทคนิค เช่น แผนภูมิเต่าการเตรียม Checklist เพื่อการตรวจประเมิน แบบเน้นกระบวนการ (Process Approach)12:00 – 13:00 พักกลางวัน13:00 – […]

ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015

Course : Understanding and Implementation of ISO 9001:2015 วัตถุประสงค์หลักสูตรนี้ เพื่อเข้าใจข้อกำหนดอย่างละเอียดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดทำหรือปรับปรุงระบบการจัดการขององค์กรได้อย่างมี ประสิทธิผล รายละเอียดหลักสูตร วันที่ 109:00-10:30 ISO9001 และ การบริหารธุรกิจขององค์กรหลักการบริหาร 7 ประการ และ โครงสร้างข้อกำหนดบริบทขององค์กรและทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรการออกแบบระบบและกระบวนการ10:30-10:45 พัก10:45-12:00 ภาวะผู้นำและความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบการกำหนดนโยบายเพื่อสอดคล้องบริบทและกลยุมธ์ขององค์กรการกำหนดบทบาทหน้าที่ในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร12:00-13:00 พักกลางวัน13:00-14:30 การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและการวางแผนเพื่อบรรลุการวางแผนการเปลี่ยนแปลง14:30-14:45 พัก14:45-16:30 ทรัพยากรที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการจัดการทรัพยากรที่เป็นคน และ โครงสร้างพื้นฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหทาะสมกับการปฏิบัติงาน วันที่ 209:00-10:30 การจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม วัดประเมินการจัดการความรู้ขององค์กร และ ข้อมูลสารสนเทศน์การเข้าใจข้อกำหนดของลูกค้าเพื่อวางแผนและควบคุมการดำเนินการผลิตหรือบริการ10:30-10:45 พัก10:45-12:00 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการการควบคุม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ที่ถูกจัดหาจากภายนอก12:00-13:00 พักกลางวัน13:00-14:30 การควบคุมการผลิตและการให้บริการการตรวจสอบเพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์ปละบริการ14:30-14:45 พัก14:45-16:00 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการประเมินสมรรถนะและการปรับปรุง16:00-16:30 Post-test วิธีการสอน บรรยาย / workshops/ แบบฝึกหัด / การเชื่อมโยงของข้อกำหนด จำนวนวันที่ใช่อบรม […]

การสร้างจิตสำนึกมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับพนักงาน

Course : ISO 9001:2015 Awareness Training for Employees ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้องค์กรมีหลักและวิธีการในการตอบสนองความต้องการของข้อกำหนด ว่าด้วยการสร้างจิตสำนึกในระบบมาตราฐาน ISO 9001 ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปดำเนินการสร้าง จิตสำนึกที่ถูกต้องแก่พนักงานในองค์กร รายละเอียดหลักสูตร ISO 9001 คืออะไร ทำไมต้องทำ ISO 9001 ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการทำระบบ ISO9001:2015 ประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการทำระบบ ISO9001:2015 การทำงานที่เน้นกระบวนการ (Process Approach) และการคิดที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk-based Thinking)นั้น มีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงาน พนักงานจะมีส่วนร่วมอย่างไร ISO9001:2015 ช่วยให้การทำงานของแต่ละคนและธุรกิจขององค์กรให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้อย่างไร WORKSHOP ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฎิบัติการในองค์กร บริษัทที่กำลังขอการรับรอง ISO 9001 จำนวนวันที่ใช้อบรม 0.5 วัน

ความเข้าใจภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง ISO9001:2015 สำหรับผู้บริหาร

Course : Executive Summary of Changes in ISO 9001:2015 for Management ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ทราบแนวทางการปรับตัวในการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ให้เข้ากับ ISO 9001:2015 ที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร บริบท ความเสี่ยง และ การจัดการด้านกลยุทธ์ ขององค์กร เป็นต้น รายละเอียดหลักสูตร ความมุ่งหวังของข้อกำหนด ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (ข้อที่ 5) ของ ISO 9001:2015 เทียบกับ ISO 9001:2008 เดิม อย่างไรจึงจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ประสิทธิผลของระบบบริหาร ที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบโดยตรง บริบท และ ผู้มีส่วนได้-เสีย ที่มีส่วนต่อการดำเนินการทางธุรกิจ การแปรเปลี่ยนระบบการบริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร การสนับสนุน แนวคิดเชิงความเสี่ยง เพื่ธุรกิจองค์กร ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้บริหาร ที่มีอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กร จำนวนวันที่ใช้อบรม 0.5 วัน