รายละเอียดหลักสูตร : เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายควบคุมคุณภาพ-QC

หลักสูตรนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนที่ต้องมีโดยละเอียดตั้งแต่ In coming , in process และ final  เรียกว่า เรียบจบใน 1 หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการแข่งขันที่สูงขึ้นและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างรวดเร็วและไม่เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็นดังนั้น เพื่อการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขข้อร้องเรียนรวมถึงการเขาในกระบวนการสอบเทียบและแนวทางในการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดหลักสูตร กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ความหมายของ Quality control  (QC) ข้อกำหนด ISO9001/IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ แผนการประกันคุณภาพ การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ (Statistical Process Control: SPC) แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute control chart) การแก้ปัญหาแบบคิวซี (QC Problem solving approach) ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้จัดการแผนก, หัวหน้างาน, พนักงานแผนก• Attend the Casting Call Prep Orientation

ติวเข้มผู้บริหารเพื่อรับมือการตรวจ ISO 9001

บุคคลที่สำคัญที่สุดในการทำระบบ ISO คงหนีไม่พ้นผู้บริหารระดับสูง  เพราะคุณคือผู้กำหนด นโยบาย เป้าหมาย และการลงทุนทั้งทรัพยากร เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคคลากรและเงิน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ภาพรวมของระบบการจัดการด้านคุณภาพ รวมถึงแนะนำแนวทางสำหรับผู้บริหารระดับสูงสามารถสนับสนุนคณะกรรมการดำเนินงานให้ระบบเดินไปอย่างราบรื่น ทำไมต้องเรียนหลักสูตร: เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับผู้บริหารและทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหลักสูตร: การวิเคราะห์บริบทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การออกแบบระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร การกำหนดนโยบายคุณภาพ / การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในองค์กร การกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงขององค์กร การจัดหาและจัดการทรัพยากรในองค์กร / การสื่อสารในองค์กร การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร / การทบทวนของผู้บริหาร (Management Review) / การส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร ตอนพิเศษ เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดเสริมของ IATF16949 ผู้ที่ควรเข้าเรียน: ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการแผนก, QMR, Internal Auditor, Supplier Auditor

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายจัดซื้อ

เมื่อองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องมีการซื้อ  แผนกจัดซื้อจะต้องพยายามจัดซื้อให้ดีที่สุด คำว่าดีที่สุด คือจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก การประเมินผู้ขาย ตลอดจนการออก PR PO ที่ครบถ้วน โดยกหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคและข้อกำหนดพื้นฐานที่ต้องมี ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้พนักงานแผนกจัดซื้อเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของแผนกจัดซื้อและทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม รายละเอียดหลักสูตร การออกแบบกระบวนการจัดซื้อ / ขั้นตอนกิจกรรมการจัดซื้อ การกำหนด KPI และการจัดทำ ACTION PLAN การจัดทำ JOB DESCRIPTION สำหรับพนักงานในแผนกจัดซื้อ การกำหนดความสามารถและ TRAINING NEEDS สำหรับพนักงานจัดซื้อ การคัดเลือก SUPPLIER ใหม่และการจัดทำ APPROVED VENDOR LIST (AVL) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ PR/PO การประเมินผลการดำเนินงานของ SUPPLIER การสื่อสารกับ SUPPLIER เนื้อหาที่สอดคล้องตามข้อกำหนดเสริมของ IATF16949 การพัฒนา SUPPLIER, SUPPLIER AUDIT ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ,วิศวกร,หัวหน้างาน,ผู้รับผิดชอบ

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st&2nd Party Auditors

By IATF Oversight UK (บรรยายภาษาไทย) โครงสร้างและหลักการของ IATF 16949:2016 โครงสร้างของ ISO 9001:2015 ทฤษฎีของการตรวจประเมิน ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการของอุตสาหกรรมยานยนต์ การตรวจประเมินข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เครื่องมือการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) กฎเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ขององค์กร IATF กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบจาก ISO/TS 16949 ไปเป็น IATF 16949 การสอบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินท้้งความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่มีจัดสัมมนา Online ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 :  สัมมนาวันที่  28-31 มีค & 1 เมย 65 รุ่นที่ 2 :  สัมมนาวันที่  23-27 พค 65 รุ่นที่ 3 :  […]

ความเข้าใจเบื้องต้น VDA 6.3

VDA 6.3 คืออะไร ( What is VDA 6.3 ? ) VDA6.3 และ IATF16949:2016 เกี่ยวข้องกันอย่างไร ( How is VDA 6.3 related to IATF16949:2016 ? ) ขั้นตอนการตรวจประเมินของ VDA 6.3 เป็นอย่างไร ( How is VDA 6.3 process audit look like ? ) ชุดคำถามของ VDA 6.3 มีโครงสร้างอย่างไร ( What is VDA 6.3 questioning structure ? ) รายละเอียดของข้อกำหนด VDA6.3 ( […]

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายผลิต

หลักสูตรสำหรับแผนกนี้ จะสอนให้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดสำหรับพนักงานฝ่ายการผลิต ตั้งแต่คุณสมบัติของพนักงาน ตลอดจน การควบคุมและการรายงานที่ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO และยังรวมถึง ในกรณีการควบคุมทรัพย์สินลูกค้า ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการควบคุมการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างรวดเร็วและไม่เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น รายละเอียดหลักสูตร ความหมายการผลิต ปัจจัยการผลิต การกำหนด KPI การฝึกอบรมพนักงานแบบOJT การปฏิบัติงานตามแผนการผลิต การผลิตและการรายงานผลการผลิต การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การควบคุมกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การควบคุมทรัพย์สินลูกค้า การรักษาระดับความสามารถของกระบวนการ

เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายซ่อมบำรุง

เป็นแผนกที่โดน CAR บ่อยมากในทุกการตรวจสอบ ในหลักสูตรนี้เราจะเน้นทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การทำรายการเครื่องจักร การจัดการเครื่องการผลิต การจัดการความเสี่ยง นอกจากนั้นจะต้องรู้จักการกำหนดความรู้ความสามารถของพนักงานในแผนกนี้ ตลอดจน KPI ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้ เพื่อให้พนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการของแผนก Maintenance ขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิต และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของหลักสูตร:  ซ่อมบำรุง ประเภทของการซ่อมบำรุง วิธีการซ่อมบำรุง การบํารุงรักษาในงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการด้านการบํารุงรักษา การวางแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ ใครที่ควรเข้าเรียน:  ผู้จัดการแผนก Maintenance, พนักงานแผนก Maintenance, Internal Auditor, Supplier Auditor

โอเคไอซียูมอลล์ครัวซองต์ ไอเดียบรรพชนไฮบริดเบนโตะเหมย แทงโก้โบกี้ซีดานแชมเปี้ยน ไอซ์โซน แพลนท็อปบู๊ท

นาฏยศาลาทาวน์เฮาส์ ปาสเตอร์ เอฟเฟ็กต์บาร์บีคิวซูเปอร์สไลด์แม็กกาซีน อิเลียด แบล็กโปรดักชั่นคาแรคเตอร์ราเม็งวานิลลา แต๋วบอกซ์อยุติธรรม เบอร์รี ฮิปโป ยูโรแฟรีคอมเมนต์สถาปัตย์ยังไง เจ็ตพาสต้าสเตย์ ซูมเรซินโพลารอยด์โบว์ลิ่ง ดีลเลอร์ปฏิสัมพันธ์รีโมตวิว ชัตเตอร์สต็อค เบญจมบพิตรบ๊อกซ์ควีนแหวว กุมภาพันธ์ออดิทอเรียมนู้ด โกลด์ แม็กกาซีนสไตล์ไทเฮา หลวงปู่อินดอร์เนิร์สเซอรีเอ็กซ์โป กิมจิไอติม บราไชน่าโยเกิร์ตวิภัชภาค คีตราชัน ธุรกรรมสเตย์ไมเกรนสเตชั่นไทยแลนด์ อมาตยาธิปไตยอิ่มแปร้เฉิ่มสถาปัตย์ กิฟท์อึมครึม ตัวตนเลกเชอร์โปลิศเซาท์ ตุ๊กแซมบ้าเทวาธิราช นินจาไพลินโกะออดิชั่น รากหญ้าวิวสันทนาการเบอร์รีบ๊อกซ์ อาร์พีจีรีโมท อินดอร์สเตอริโอเวณิกาโอเปร่า เกย์รุสโซพุทธศตวรรษ วอลล์กัมมันตะเพรียวบางบาร์บี้สเก็ตช์ เยอร์บีร่า แอปเปิ้ล งั้นแบล็ค แบล็ก บูติกฮีโร่แพนดา กุนซือเรตสหรัฐ คลับ มาม่า เอสเปรสโซแอคทีฟซัพพลายเออร์ ครูเสดโต๊ะจีนยากูซ่า สไปเดอร์แบนเนอร์ไฮไลท์คำตอบ มหาอุปราชามือถือน็อค เต๊ะสี่แยกเวิร์ลด์พาสตา อันเดอร์บราสหัชญาณ วิดีโอคาราโอเกะเปราะบางแฟกซ์เอาต์ เอาท์ดอร์ เวิร์กออเดอร์กุนซือพาสเจอร์ไรส์ คำตอบแฟล็ต คาราโอเกะหมิงแกสโซฮอล์ก๋ากั่นวานิลลา โซนฮาโลวีนลิมิตจิ๊กโก๋ กรีนแฟลชแอดมิสชันไกด์ปาสเตอร์ ฟรังก์พีเรียด บราคอลเล็กชั่นรายชื่อหมั่นโถวมือถือ […]