หลักสูตร: เรียนรู้ข้อกำหนดใหม่และการปรับระบบเข้าสู่ ISO45001:2018

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการเตรียมตัว และการจัดทำเอกสารเพื่อตอบสนองต่อ Version ใหม่ เพื่อตอบสนองไปยัง บริบท , ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย , และความเสี่ยง ที่เหมาะสมต่อการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กร และประเภทของผู้ที่ต้องควบคุมการดำเนินการปฏิบัติ ด้วยกรรมวิธีการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการด้านระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

รายละเอียดหลักสูตร

  • ข้อกำหนดฉบับใหม่ เทียบกับข้อกำหนดฉบับเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • แนวทางการพิจารณาบริบท ภายใน-ภายนอกองค์กร
  • แนวทางการพิจารณาความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย
  • แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อให้ใช้งานร่วมกับธุรกิจองค์กร
  • การสร้างความชัดเจน การจัดการเพื่อความชัดเจน ผู้รับเหมา , ผู้รับจ้างช่วง , การจัดซื้อ จากผู้ขาย
  • การสร้างความชัดเจนของ การมีส่วนร่วม และคำปรึกษา

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

  • ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ ISO 45001:2018
  • ผู้ที่สนในในระบบการจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ขององค์กร

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม