รหัสวิชา IEM010
Course : Practical and Implemetation of Aspect Iidentification

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการชี้บ่งและการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ ISO 14001

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน