ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการตรวจติดตามภายในของ Version ใหม่ (วิเคราะห์สาเหตุ , การแก้ไขเฉพาะหน้า , การขยายผลของปัญหา และการทบทวนความเสี่ยง) เพื่อตอบสนองไปยัง บริบท , ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ขาย , ผู้รับจ้างช่วง , ผู้รับเหมา เป็นต้น และความเสี่ยง ที่เหมาะสมต่อการดำเนินการทางธุรกิจ ขององค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้ตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal Auditor) และผู้สนใจอื่นๆ

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน